Moratòria en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social per activitats de fusteria metàl·lica, fontaneria i instal·lacions de calefacció i aire condicionat

L'Ordre ISM/371/2020, de 24 d'abril, regula la moratòria en el pagament de les cotitzacions socials empresarials a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, per un seguit d'activitats econòmiques.

Tant les empreses, com els treballadors per compte propi, podran sol·licitar la suspensió d'aquests pagaments durant sis mesos, sense abonament d'interessos. Es tracta de les cotitzacions corresponents als mesos de maig, juny i juliol, quin període de meritació en el cas de les empreses, està comprès entre abril i juny, i en el cas dels treballadors autònoms, entre maig i juliol.
 

La moratòria està permesa per als següents CNAE de Sector del Metall:

- 25.12 Fabricació de tancaments metàl·lics

- 43.22 Fontaneria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat

Les empreses i treballadors autònoms quina activitat es correspongui amb els citats CNAE, poden sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la suspensió de les quotes empresarials dels seus treballadors.

Si es concedeix la moratòria, els pagaments que haurien de realitzar-se al maig al maig s’ingressaran al novembre, i així successivament amb la resta de mensualitats.

Les empreses i autònoms interessats hauran d'efectuar la sol·licitud entre els dies 1 i 10 del mes en què haurien d'afrontar el pagament a través de sistema RED, i en el cas de treballadors autònoms que no tinguin autoritzat aquest sistema, podran utilitzar el servei de la seu electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).