Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques

A l’Ordre PCM/679/2020 s’estableix el funcionament del Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, de manera que s'estableixin les regles de funcionament, mobilització de recursos i liquidació del Fons, així com les condicions aplicables i requisits a complir en les operacions finançades pel Fons, assegurant que aquestes operacions s'ajustin a la normativa d'Ajudes d'Estat de la Comissió Europea. També es remet la norma legal a l'Acord del Consell de Ministres per a fixar la composició i funcionament del Consell Gestor.

Quant a funcionament i entre d’altres qüestions, el Fons serà gestionat a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). Els recursos del Fons es finançaran amb càrrec al crèdit extraordinari previst en l'apartat 3 de l'article 2 del RDL 25/2020.

Pel que fals criteris d’elegibilitat de les empreses beneficiàries, l’empresa haurà de reunir les següents condicions:

a) Constituir una empresa no financera amb domicili social i principals centres de treball situats a Espanya.

b) No constituir una empresa en crisi a 31 de desembre de 2019, en els termes establerts per l'article 2 (18) del Reglament de la Comissió (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat interior per aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

c) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, tret que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. No obstant això, es podrà intervenir en supòsits degudament justificats amb càrrec al fons, valorant-se en particular que la declaració en concurs no s'hagués produït abans del 31 de desembre de 2019.

d) En absència de suport públic temporal rebut amb càrrec al Fons, el beneficiari cessaria en la seva activitat o tindria greus dificultats per a mantenir-se en funcionament. Aquestes dificultats podran demostrar-se per la deterioració, en particular, del coeficient deute/capital del beneficiari o per indicadors similars.

e) Justificar que un cessament forçós d'activitat tindria un elevat impacte negatiu sobre l'activitat econòmica o l'ocupació, a nivell nacional o regional. L'apreciació de l'impacte econòmic i sobre l'ocupació, directe i indirecte, es mesurarà en relació amb la situació de l'empresa al tancament de l'exercici 2019.

f) Demostrar la seva viabilitat a mitjà i llarg termini, presentant a aquest efecte en la seva sol·licitud un Pla de Viabilitat per a superar la seva situació de crisi, descrivint la utilització projectada del suport públic sol·licitat amb càrrec al Fons, els riscos mediambientals, les previsions per a afrontar-los i la seva estratègia energètica.

g) Presentar una previsió de reemborsament del suport estatal amb un calendari d'amortització de la inversió nominal de l'Estat i d'abonament de les remuneracions i les mesures que s'adoptarien per a garantir el compliment del pla de reemborsament del suport estatal.

h) Informar del conjunt de mesures de suport públic de les quals s'hagi beneficiat en els últims deu anys, amb indicació de la quantia, concepte i òrgan atorgant de la subvenció pública o ajuda sota qualsevol modalitat.

i) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

j) No haver donat lloc, per causa de la qual hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

k) Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques.

l) Trobar-se al corrent a 31 de desembre de 2019 en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

m) Addicionalment, la decisió d'utilització del Fons atendrà, entre altres elements, a la importància sistèmica o estratègica del sector d'activitat o de l'empresa, per la seva relació amb la salut i la seguretat pública o el seu caràcter tractor sobre el conjunt de l'economia, la seva naturalesa innovadora, el caràcter essencial dels serveis que presta o el seu paper en la consecució dels objectius de mitjà termini en l'àmbit de la transició ecològica, la digitalització, l'augment de la productivitat i el capital humà.

SEPI verificarà la concurrència dels requisits previstos en aquest apartat i valorarà, amb ajuda d'experts independents si escau, la validesa i suficiència de la informació aportades.

Pel que als tipus d’instruments amb càrrec al Fons:

3.1 Les operacions de suport públic temporal per a reforçar la solvència empresarial, finançades amb càrrec al Fons, podran prendre forma de qualssevol instruments de capital i/o d'instruments híbrids de capital. En particular podran consistir en la concessió de préstecs participatius, deute convertible, la subscripció d'accions o participacions socials o en qualsevol altre instrument de capital.

3.2 De manera complementària, també podrà materialitzar-se el suport amb càrrec al fons a través de qualssevol altres facilitats creditícies, com ara l'atorgament de préstecs o la subscripció de deute privilegiat, ordinària o subordinada, assegurada o sense garanties. Les condicions d'aquestes facilitats s'atindran al que s'estableix per la Decisió de la Comissió Europea de 2 d'abril de 2020 SA.56851 (2020/N), sense resultar d'aplicació els apartats 4, 5 i 6 d'aquest annex. No obstant això, en cas que aquests crèdits acabessin sent capitalitzats a l'empara d'aquest Acord, els resultaran d'aplicació les disposicions relatives als instruments híbrids a partir del moment que adquireixin tal qualitat. En cas de subscripció de deute subordinat la seva remuneració mínima serà igual en valor net present als nivells previstos per als préstecs subvencionats en la referida Decisió de la Comissió Europea més 200 punts bàsics en el cas de grans empreses i 150 punts bàsics en el cas de petites i mitjanes empreses segons la definició de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea. Si aquest deute subordinat supera dos terços de la massa salarial anual del beneficiari i el 8,4% del volum de negocis del beneficiari en 2019, s'aplicaran a la mateixa les disposicions relatives als instruments híbrids.

3.3 Els instruments utilitzats es triaran de manera que siguin els més adequats per a atendre les necessitats de recapitalització del beneficiari al mateix temps que siguin les que menys distorsionen la competència.

Referent als imports màxims i remuneració de les operacions:

Les operacions finançades amb càrrec al Fons tindran un import no inferior a 25 milions d'euros per beneficiari, excepte casos excepcionals degudament justificats. L'import màxim de les operacions de suport públic temporal serà el mínim necessari per a restaurar la viabilitat de l'empresa i no podrà implicar una millora del patrimoni net de l'empresa beneficiària que superi el registrat a 31 de desembre de 2019. Per a analitzar la viabilitat de l'empresa s'utilitzaran, entre altres, els següents indicadors: Rendiment del capital i qualitat creditícia. A l'hora d'analitzar la proporcionalitat de l'ajuda, es tindrà en compte l'ajuda estatal rebuda o prevista pel beneficiari a través d'altres modalitats com a garanties sobre préstecs.

Podeu consultar el text íntegre de l’Ordre clicant aquí.