Es permet l’obertura d’establiments d’arrendament sense conductor

Per tal de garantir el transport de mercaderies per carretera per al proveïment de la població, és necessari aclarir l'abast de l'aplicació de l’article 10 de Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma, en relació amb l'obertura de locals dedicats l'arrendament de vehicles sense conductor, tenint en compte la consideració d'aquesta activitat com a auxiliar i complementària del transport per carretera. Així mateix, resulta necessari permetre l'obertura d'establiments d'arrendament sense conductor per a ús particular als efectes de la devolució dels vehicles.

 

Per tant, estarà permesa l'obertura d'establiments dedicats a l'arrendament de vehicles sense conductor destinats a un ús professional dels transportistes de mercaderies.

 

En els supòsits d'arrendament de vehicles per a ús particular, únicament estarà permesa per tal de fer possible la devolució per l'arrendatari dels vehicles arrendats en el marc d'un contracte celebració amb anterioritat a la entrada en vigor d'aquesta ordre.

 

En tots els supòsits hauran d’observar-se les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi del COVID-19

 

Aquesta ordre serà d’aplicació des d’avui fins a la finalització de la declaració del període d’estat d'alarma o pròrrogues del mateix.
Podeu consultar el text íntegre de l'Ordre en el següent enllaç.