Criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic

L'Acord GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març acorda els criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19 i sempre que es garanteixin les mesures de seguretat i salut pública, en els termes següents:

En una primera fase, que es farà efectiva en data 7 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació amb les tipologies d'obres següents, sempre que la seva execució no comporti interacció amb usuaris o persones alienes a l'obra:

 • obres d'edificació en equipaments públics i monuments existents (rehabilitació, reforma, ampliació i millora).
 • obres d'edificació de nova construcció.
 • intervencions arqueològiques.
 • obra civil en espais oberts com poden ser les obres de carreteres i camins rurals, regs, obres hidràuliques i de sanejament, obres portuàries o obres ambientals que s'executin fora dels nuclis urbans de les poblacions.
 • obres civils de transports (metro, FGC, estacions d'autobusos, etc).

En una segona fase, que es farà efectiva en data 21 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació amb les tipologies d'obres següents, que poden ser executades amb una interacció sectorial controlada amb usuaris o persones alienes a l'obra:

 • obres d'edificació de les tipologies de les fase precedent, amb l'excepció de les obres que afectin l'àmbit sanitari i assistencial.
 • obres de rehabilitació d'edificis d'habitatge.
 • obres civils que s'executin en superfície, a l'interior de nuclis urbans.
 • obres de manteniment i reparació ordinaris dels habitatges del parc públic titularitat o administrat per la Generalitat i el seu sector públic.
 • obres de reparació en habitatges buits propietat o gestionats per l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya.

En una tercera fase, que es farà efectiva en data 28 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació amb les tipologies d'obres següents que puguin interactuar amb usuaris o persones alienes a l'obra:

 • resta d'obres d'edificació, amb l'excepció de les obres que afectin l'àmbit sanitari i assistencial.
 • resta d'obres civils.

En una quarta fase, que es farà efectiva quan el Departament de Salut ho determini, i en tot cas no abans del 28 de maig del 2020, la represa es durà a terme respecte d'obres d'edificació que afectin l'àmbit sanitari i assistencial.
Podeu consultar el text íntegre aquí.