Ajornament d'impostos

Tal i com ja va passar l'any passat, les declaracions d'impostos a presentar durant el mes d'abril del 2021, és a dir, totes les declaracions del primer trimestre i les declaracions mensuals corresponent al mes de març, podran sol·licitar un ajornament per un únic termini de sis mesos sempre que:

  • L'empresa o autònom no hagi tingut en l'exercici 2020 un volum d'operacions superior a 6.010.121,04 euros.
  • El conjunt de les quantitats a ajornar juntament, si s'escau, amb els ajornaments encara vigents, no superi els 30.000 euros (xifra que actuarà com a límit de les quantitats a ajornar en el cas que hi hagi un excés)

En aquest cas excepcional, durant els primers quatre mesos, no es meritaran interessos de demora

 

La sol·licitud d'ajornament, es presentarà juntament amb la declaració de l'impost corresponent.