Agilització de les noves contractacions i de les contractacions ja iniciades

Noves mesures adoptades per la Generalitat en relació al COVID-19: agilització de les noves contractacions i de les contractacions ja iniciades.

El proppassat 9 d’abril de 2020, es va publicar al DOGC, el Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

Es busca poder tramitar les contractacions essencials i de reiniciar i concloure aquelles contractacions que van quedar aturades pel COVID-19, de manera més àgil i més ràpida.

Les mesures que recull aquesta Decret Llei en relació a la contractació administrativa són:

1.Es permet que Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, pugui contractar pel procediment d’emergència l’execució d’obres, serveis i assistències tècniques de la xarxa pública de fibra òptica per l’estesa a determinants trams, degut a la necessitat de disposar d’una xarxa de fibra òptica en municipis que disposen de poca o cap cobertura de fibra òptica.

2.Els contractes d’obres, serveis i subministrament, necessaris per garantir els serveis essencials, i quina tramitació s’ha vist interrompuda o no s’ha pogut iniciar degut a la declaració de l’estat d’alarma, es declaren de tramitació urgent. En especial, es declaren de tramitació urgent els contractes de serveis de manteniment i obres de carreteres i vies de transport per carretera, ferroviari i ports i altres vies els de l'àmbit de la salut i sanitaris, els de serveis socials i d'atenció a les persones i tots aquells que es consideri necessari formalitzar perquè responguin a una necessitat inajornable o l'adjudicació dels quals sigui necessari accelerar per raons d'interès públic.

3.També es podran tramitar pel tràmit d’urgència aquells contractes relatius a projectes o propostes, que a causa de la situació d’emergència sanitària de la COVID-19 s’han hagut de reorientar o modificar, i faci falta tornar a tramitar.

4. I respecte als procediments de contractació ja iniciats i que van quedar interromputs per l’emergència sanitària del COVID-19, es podran acabar de tramitar pel procediment d’urgència, un cop s’aixequi l’estat d’alarma i prèvia justificació de l’òrgan de contractació.

Els mantindrem informats de les novetats que hi hagi i estem a la seva disposició en cas de qualsevol dubte o aclariment

Assessorament en Contractació Administrativa | José Luis Martínez | contractacioadministrativa@cecot.org