Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

RESOLUCIÓ EMC/813/2021, de 3 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (ref. BDNS 554325).

El Govern de la Generalitat té l'objectiu de finançar projectes duts a terme per empreses amb capacitat d'arrossegament per tal d'impulsar la creació d'ocupació i les inversions al llarg de tota la cadena de valor, i que, a més, tinguin un efecte significatiu sobre la reactivació de l'activitat industrial, tant en l'àmbit sectorial com territorial.

Import màxim de la línia de préstecs i import de la bonificació

L'import màxim per formalitzar operacions a l'empara del Text refós del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances per a la creació d'una línia de préstecs bonificats de projectes d'inversió i desenvolupament, de 27 de febrer de 2020, modificat per addenda de 30 de juny de 2020, és de 300.000.000,00 d'euros, i l'import de la bonificació és, com a màxim, del 2%.

Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i restarà obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.

Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l'Institut Català de Finances (www.icf.cat), juntament amb la documentació requerida.

La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per obtenir per interoperabilitat les dades d'altres administracions i organismes que es recullen en el formulari de sol·licitud, disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas que no s'autoritzi mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud, que es pot trobar al web de l'ICF i que inclou la declaració responsable de l'Ordre EMC/228/2020, de 22 de desembre, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Memòria tècnica del projecte a finançar i, en el cas de sol·licitar un préstec per finançar circulant, una explicació breu sobre les necessitats de finançament.

b) Detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, si n'hi ha, procedents de qualsevol Administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.

c) Detall, si n'hi ha, dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l'exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.

d) En el cas de les grans empreses que sol·liciten finançament per a projectes d'R+D+I, cal que acreditin l'efecte incentivador d'acord amb la normativa comunitària.

e) Cal que el sol·licitant de la subvenció s'adhereixi al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, i que s'inclou com a annex 3 de l'Ordre EMC/228/2020, abans esmentada.

Consulta aquí tota la informació

Necessites assessorament personalitzat?

Fes la teva consulta a l'assessor en Serveis Financer de la Cecot, Àlex d'Espona, clicant en el formulari de consulta del web.