Convocatòria concessió d'ajudes NEOTEC 2019

Objecte:

Les ajudes finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiaris:

Les empreses, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Els requisits estan àmpliament definits en l'annex I de l'Ordre de bases reguladores.

 

Més informació