Ampliació de termini i/o període de carència per a operacions avalades per la Línia Avals Liquiditat

Sol·licita l'extensió abans del 15 de maig de 2021.

Amb l'objectiu de fomentar l'accés a finançament d'empreses i autònoms i evitar que eventuals tensions de liquiditat es transformin en problemes de solvència, el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial, adopta una sèrie de mesures.

En concret, per a les operacions de finançament formalitzades abans del18 de novembre de 2020 i avalades per l'Estat a l'empara del Reial decret llei 8/2020, s'ofereix la possibilitat a empresaris i autònoms de sol·licitar l'ampliació de fins a un màxim de 3 anys addicionals del termini de venciment i fins a 12 mesos de carència addicionals.

Característiques

El RD 34/2020 és aplicable per a les operacions formalitzades abans del 18 de novembre de 2020, i permet sol·licitar:

1. Línia ICO Avals Liquiditat (RDL 8/2020)

 • - Ampliar Venciment: Període addicional de fins a tres (3) anys.
 • - Ampliar Carència: Termini de carència de principal de l'operació de dotze (12) mesos addicionals (per a préstecs). El principal corresponent a les quotes en període de carència de principal es prorratejarà entre les quotes restants.
 • - Termini Total: Termini total de l'operació avalada no sigui superior a vuit (8) anys, a comptar des de la data inicial de formalització.

2. Línia ICO Avals Inversió (RDL 25/2020)

 • - NO ampliar venciment: En cap cas, les operacions formalitzades acollides a la Línia ICO Inversió (RDL 25/2020) estaran subjectes a l'extensió de termini de venciment, en estar ja regulat el termini màxim de vuit (8) anys.
 • - Ampliar Carència: Termini de carència de principal de l'operació de dotze (12) mesos addicionals (per a préstecs). El principal corresponent a les quotes en període de carència de principal es prorratejarà entre les quotes restants.

Requisits per a sol·licitar l'Extensió de Termini de venciment i/o carència

Perquè el client pugui sol·licitar l'aplicació de les mesures previstes, haurà de complir els següents requisits o criteris d'elegibilitat:

 • - Que l'operació avalada no es trobi en situació de mora (impagada més de 90 dies) a la data de formalització de l'extensió. Tampoc pot estar en situació de morositat cap altra operació d'aquest deutor amb l'entitat.
 • - Que l'empresa no figuri en situació de morositat en els fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a data de formalització de l'extensió.
 • - Que l'Entitat no hagi comunicat a l'ICO cap impagament de l'operació avalada de l'empresa a la data de formalització de l'extensió.
 • - Que l'empresa no estigui subjecta a un procediment concursal.
 • - Que les operacions avalades hagin estat formalitzades amb anterioritat al 18 de novembre de 2020 (data de publicació en el BOE del RD-llei 34/2020).
 • - Que l'empresa compleixi amb els límits establerts en la normativa d'Ajudes d'Estat de la UE.
 • - Que l'empresa sol·liciti l'extensió abans del 15 de maig de 2021.

Accedeix a la informació facilitada per CaixaBank.

Accedeix a la informació facilitada per l'ICO.

Si tens dubtes, fes la teva consulta!