Gràcies per la teva contribució al desenvolupament sostenible

Caixa d'Enginyers es caracteritza pel seu compromís amb el desenvolupament social, econòmic i mediambiental, fonamentat en l'economia cooperativa.

Tot això queda refectit en l'estratègia de gestió responsable del Grup, que a més s’alinea amb els principis promoguts pel Pacte Mundial de les Nacions Unides —al qual ens vam adherir el 2018— i els seus Objectius

de Desenvolupament Sostenible.

El nostre compromís amb el medi ambient i l'emergència climàtica

A Caixa d'Enginyers canalitzem la inversió i financem projectes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, que contribueixen a reduir el canvi climàtic, millorar l'educació i sensibilització, així com a detectar i reduir els seus efectes.

Com a mostra del nostre compromís, dissenyem productes d'inversió i plans de pensions seguint criteris d'inversió socialment responsable (ISR), com ara el CE Environment ISR i el CE Climate Sustainability ISR, PP, respectivament. També comptem amb línies de crèdit per finançar projectes de sostenibilitat com el Préstec ECO. A més, com a organització incorpo-rem mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques i estratègies corporatives.

Amb innovació enfortim PIMES i professionals

El nostre compromís econòmic

Contribuïm a la generació de creixement econòmic i el suport a la indústria i la innovació. Coneix quin és l'impacte de la nostra activitat.

El nostre objectiu és afavorir l'accés als serveis financers a les pimes per promoure la industrialització inclusiva i sostenible, així com reforçar la inversió en innovació.

Tenim una cartera de productes i serveis dissenyada per donar solució a les inversions dels professionals i de les empreses.

Hem mantingut l'esforç inversor en innova-ció i tecnologia destinat a la millora de proces-sos i als avenços en la digitalització interna i en la nostra relació amb els socis.

Més informació:

Compromís Caixa Enginyers

Objectius ODS Caixa Enginyers

Infografia ODS Caixa Enginyers