Convocatòria d'ajudes dirigides a impulsar la transformació digital d'empreses industrials

El passat 2 d'agost el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar l'extracte de la resolució de 25 de juliol de 2019, de la Fundació EOI, per la qual s'aprova la convocatòria de concessió d'ajudes dirigides a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”.

Aquesta iniciativa de la Secretaria General d'Indústria i de la PIME del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat neix amb la finalitat d'impulsar la transformació digital de la indústria espanyola a través de les empreses Industrials. A Catalunya compta amb la col·laboració d’ACCIÓ.

Beneficiaris:

Empreses que tinguin el seu domicili social o un centre de treball a Catalunya, qualsevol que sigui la seva forma jurídica (siguin persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre, etc.) que, en la seva condició de tals, desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva si el seu objecte social es refereix a activitats enquadrades en la Secció C - Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

Objecte:

Les ajudes d'aquesta convocatòria consisteixen en la recepció d'un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l'empresa beneficiària i l'elaboració d'un pla de transformació digital. L'assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries i la realització de tallers temàtics i demostratius de suport a l'assessorament, amb un mínim de 50 hores d'assessorament individualitzat. Aquest assessorament tindrà la condició d'ajudes en espècie.

L'empresa beneficiària rebrà dins de l'assessorament especialitzat els següents serveis:

Diagnòstic previ de la situació digital de partida de l'empresa i una anàlisi interna de l'organització i del negoci.

  Pla de Transformació que inclourà la definició de les actuacions del Pla, la quantificació i priorització d'oportunitats de digitalització i un benchmarking.

  Visites necessàries a les instal·lacions de la indústria beneficiària.

  Tallers demostratius de contingut pràctic, que acostin les solucions digitals a les empreses industrials beneficiàries de l'assessorament.

Quantia:

El preu del servei objecte d'ajuda és de 10.400,00 € per empresa industrial beneficiària, impostos inclosos. La Fundació EOI concedirà una subvenció sota la modalitat d'ajuda en espècie amb una quantia màxima individualitzada de 6.935,00 € per empresa industrial beneficiària, que completi el procés d'assessorament. L'empresa beneficiària contribuirà al servei abonant 3.465,00 €.

Perquè es procedeixi a la realització de l'assessorament, es requerirà a l'empresa beneficiària que hagi efectuat prèviament a la Fundació EOI un pagament a compte del 20% de l'import del total de la quantia que li correspongui aportar per l'assessorament a aquesta empresa beneficiària, una vegada efectuada la visita preliminar a aquesta. Aquest pagament a compte serà deduït de l'import total a abonar a la Fundació EOI a la finalització de l'assessorament. L'empresa beneficiària abonarà la resta de l'import que li correspon, mitjançant transferència bancària al compte indicat per la Fundació en la convocatòria, en el termini màxim de 30 dies naturals des de l'emissió de la factura. Aquesta emissió es realitzarà a la finalització de l'assessorament.

La despesa total per a aquesta convocatòria serà de 104.025,00 € i es realitzarà amb càrrec a la transferència corrent de la Secretaria General d'Indústria i de la PIME del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 16 de setembre de 2019.

La presentació de les sol·licituds es realitzarà pel sol·licitant aportant la documentació prevista en l'article 11 de l'Ordre. La sol·licitud s'emplenarà per via telemàtica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de la Fundació EOI utilitzant per a això els mitjans disponibles en http://www.eoi.es, a través de la qual haurà d'emplenar-se el formulari de sol·licitud i adjuntar els documents requerits.

Qualsevol tràmit del procediment es realitzarà a través de mitjans electrònics. El termini màxim per a la resolució del procediment i la seva notificació serà de tres mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOE.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org
Assessorament en TIC i Transformació Digital | Pedro Gómez i Jordi Raubert | tic@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot