Nova convocatòria per sol·licitar ajudes i subvencions al programa estatal de recerca, desenvolupament i innovació orientada als reptes de la societat

El Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat fomenta l'orientació de la investigació científica, desenvolupada en universitats i organismes públics de recerca, i de les activitats d'R+D+i empresarials fins a la resolució de problemes i necessitats presents i futurs de la nostra societat, en consonància amb els reptes que inclouen dins l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació i l'esquema de la U.E.

 

Esperit de l'Ajuda #Retos
Estimular la cooperació entre empreses i organismes investigadors amb el fi de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, la plicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes.

Qui pot sol·licitar l'Ajuda #Retos

Empreses de tot tipus i associacions empresarials sectorials, independent del seu tamany, ubicades a Espanya.

Sectors que poden ser subvencionats / finançats?

Salut, canvi demogràfic i benestar.

• Bio economia: Sostenibilitat dels sistemes de producció primària i forestals, seguretat i qualitat alimentaria, investigació marina i marítima i bio productes.

• Energia segura, eficient i neta.

• Transports sostenibles, intel·ligent, connectat he integrat.

• Canvi climàtic i utilització de recursos naturals i matèries primeres.

• Ciències socials i humanitats i ciència amb i per la societat.

• Economia, societat i cultures digitals.

• Seguretat, protecció i defensa.

Quines despeses s'hi poden incloure?

• Mà d'obra tècnica.

• Amortització d'aparells i equips laboratori.

• Cost de material fungible.

• Subcontractació: no pot superar el 50% del participant que la contracti.

• Propietat industrial.

• Costos de consultoria de projecte.

Altres despeses indirectes associades al projecte.

Quin pressupost mínim ha de considerar?
El pressupost mínim del projecte és de 500.000 € i màxim de 15.000.000 €.

% que té la subvenció i el finançament?

Empreses:

• Préstec fins al 95% del pressupost finançable, amb un termini de 10 anys amb 3 anys de carència. Tipus d'interès: Euríbor i/o

• Subvenció a fons perdut.

Agents d'R+D:

• Subvenció a fons perdut fins al 100% de la seva aportació pressupostària.

Garanties de l'Ajuda Pública
Es podrien demanar Garanties Addicionals al projecte en forma d'aval bancari o entitat de SGR quan l'ajuda sigui exclusivament ajuda financera i superi la quantitat de 200.000 €.

Quins són els terminis per obtenir la seva ajuda?

• La convocatòria està oberta fins al 24/10/2019.

• La resolució de les propostes serà publicada en un màxim de 6 mesos des del tancament de la convocatòria.

• El desemborsament de l'ajuda es realitzarà tota abans del primer semestre de 2020 (*).

(*): Dada aproximada
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org

 

Servei d'assessorament de la Cecot