Dret Urbanístic i Immobiliari

Margarida Rodriguez

Assessora en Dret Urbanístic i Immobiliari

Llicenciada en Dret per la Universitat Abat Oliba l’any 1997.
Professora col·laboradora en Dret Administratiu a la Universitat Oberta de Catalunya.
Màster en Dret Urbanístic  CAMPUS ICAB-GARRIGUES 2008
Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic, ESADE 2002
Postgrau en Direcció i Gestió Mediambiental, UB 1998

La seva experiència professional inclou la direcció i gestió urbanística de tot tipus de sòl, especialment en Polígons Industrials. Ha dirigit i és secretària de diverses Juntes de Compensació i Associacions Administratives de Cooperació. Així mateix ha participat en la redacció de diversos tipus de planejament urbanístic i ha defensat els interessos tant d’ empreses, associacions, agents de la construcció, professionals i comunitats de propietaris en tot tipus de procediment de transformació del sòl i de reurbanització, cessió, expropiació, transmissió, permuta, sancionadors, i d’operacions immobiliàries.

Urbanisme

• Assessorament legal en totes les qüestions de Dret Urbanístic: Due Diligence urbanístiques de finques, sectors i activitats.

• Instruments de planejament urbanístic. Informes jurídics sobre planejament. Reparcel·lacions i Urbanitzacions.

• Assessorament en constitució i direcció jurídica de Juntes de Compensació, Associacions Administratives de Cooperació, Juntes de Conservació, Associacions, Comunitat de Propietaris.

• Procediment administratiu urbanístic: intervenció en tota classe de procediments administratius d'elaboració de planejament, així com de gestió urbanística en totes les seves modalitats, redacció al·legacions, informes i recursos administratius i participació en negociacions. Representació d'interessats en Juntes i Associacions de col·laboració.

• Expropiacions: Assessorament davant de l’Administració i als Tribunals.

• Convenis urbanístics: negociació, redacció i tramitació de convenis urbanístics de planejament i gestió.

• Disciplina urbanística: intervenció en procediments administratius vinculats a reclamacions i / o denúncies administratives en matèria de protecció de la legalitat urbanística. Procediments de legalització. Defensa en procediments sancionadors.

• Contenciós-administratiu urbanístic: direcció lletrada davant totes les instàncies jurisdiccionals de recursos contenciós-administratius en tot tipus de plans, procediments i actes de gestió urbanística, llicències, urbanístiques i ambientals, ordres d'execució, etc., expedients sancionadors, declaracions de ruïna i ordres d'enderrocament.

• Concessions i autoritzacions administratives sobre béns de domini públic.

• Responsabilitat patrimonial en matèria urbanística

Medi Ambient

• Representació del client en el marc d'inspeccions de l'Administració en matèria de residus, aigües, sorolls, etc.

• Procediments administratius sancionadors en matèria ambiental, tant en via administrativa com judicial.

• Tramitació d'autoritzacions ambientals, llicències ambientals i comunicacions prèvies d'activitats empresarials amb incidència ambiental.

• Defensa i assessorament preventiu en matèria de responsabilitat ambiental, especialment en el context de procediments administratius relatius a sòls contaminats, i contaminació i emissions acústiques, atmosfèriques i lumíniques.

• Obtenció de títols per a l'adquisició del dret a l'aprofitament privatiu de l'aigua per a usos diversos (industrial, producció d'energia elèctrica, reutilització d'aigües, etc.). Sanejament de les aigües residuals.

• Avaluacions d'impacte ambiental.

• Avaluacions ambientals estratègiques de plans.

• Processos de revisió legal (due diligence) en matèries relatives al medi ambient.

 Dret Immobiliari i de la Construcció

• Procediments sobre resolució i rescissió de contractes.

• Assessorament en matèria de Propietat Horitzontal i relacions de veïnatge.

• Immatriculació de finques, expedients de domini, represa del tracte successiu en el Registre de la Propietat.

• Assessorament en matèria de successions, herència i testamentaries.

• Reclamacions de quantitat.

• Vicis de la construcció.

• Assessorament a Arquitectes, Promotors i Constructors en processos de responsabilitat contractual i extracontractual.

• Defensa judicial de la propietat.