Modificació de la Llei de Contractes del Sector Públic: supressió de la limitació de contractar al mateix contractista en els contractes menors

El 5 de febrer de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

Aquesta norma incorpora diverses modificacions al nostre ordenament jurídic, però la més rellevant i de major abast de totes elles és la reforma que es fa de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ja que, en els contractes menors, es suprimeix la limitació de contractar als contractistes que hagin subscrit més contractes menors que individualment o en conjunt superin la xifra dels 40.000 euros en el cas de contractes d’obres i de 15.000 euros en el cas de contractes de serveis i subministraments, dintre del mateix exercici.

Fins ara, una administració no podia contractar al mateix contractista a través d’un contracte menor, si ja havia formalitzat amb ell, dintre del mateix exercici, altres contractes menors que superessin individual o conjuntament els 40.000 euros en el cas de contractes d’obres i 15.000 euros en cas de contractes de serveis i subministraments. A partir d’ara, al no existir aquests límits, ho podrà fer.

Aquesta modificació entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació, és a dir, des del 6 de febrer de 2020.
 

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Contractació Administrativa | José Luis Martínez | contractacioadministrativa@cecot.org