Grau de parentesc

A efectes de llicències i permisos retribuïts, reproduïm un quadre explicatiu de parentesc per consanguinitat o afinitat.

GRAUS

TITULAR / CÒNJUGUE

1r 

Pares/Mares

Sogres

Fills/Filles

Gendres/Joves

2n

Avis/Àvies

Germans/Germanes

Cunyats/Cunyades

Nets/Netes

3r

Besavis/Besàvies

Tiets/Tietes

Nebots/Nebodes

Besnets/Besnetes

4t

Cosins/Cosines

-

-

-