Mesures Concursals

Mesures més rellevants en l’àmbit concursal:

1.- Fins al 31 de desembre de 2020 el deutor que es trobi en insolvència no tindrà l'obligació de sol·licitar la declaració de concurs, hagi o no comunicat al jutjat competent per a la declaració d'aquest l'obertura de negociacions amb els creditors per a aconseguir un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni.

2.- Si durant el temps de la moratòria algun creditor sol·licita el concurs necessari d'un deutor, els jutges no l'admetran fins al 31 de desembre de 2020. Si abans del 31 de desembre de 2020 el deutor hagués presentant sol·licitud de concurs voluntari, s'admetrà aquesta a tràmit amb preferència, encara que sigui de data posterior a la sol·licitud de concurs necessari.

3.- Si abans del 30 de setembre de 2020 s'hagués comunicat l'obertura de negociacions amb els creditors per a aconseguir un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni, s'aplicaria el que es disposa en l'art. 5 bis de la vigent Llei Concursal, existint un termini de tres mesos per a negociar i un mes més per a presentar el concurs.

4.- Fins al 31 de desembre de 2020 es tramitarà amb preferència, entre altres processos, el concurs dels deutors que siguin persones naturals no empresàries.

5.- En relació als concursos de creditors que es declarin dins dels dos anys següents a la declaració de l'estat d'alarma, es consideraran com a crèdits ordinaris, els derivats d'ingressos de tresoreria en concepte de préstecs, crèdits o altres negocis d'anàloga naturalesa, que des de la declaració de l'estat d'alarma li haguessin concedit al deutor les persones especialment relacionades amb ell segons la Llei i que fins ara es consideraven crèdits subordinats, és a dir els darrers a cobrar.

En relació als concursos de creditors que es declarin dins dels dos anys següents la declaració de l'estat d'alarma, tindran també la consideració de crèdits ordinaris, aquells en què s'haguessin subrogat els qui segons la llei tinguin la condició de persones especialment relacionades amb el deutor a conseqüència dels pagaments dels crèdits ordinaris o privilegiats realitzats per compte d'aquest, a partir de la declaració d'aquest estat.

6.-Es simplifiquen els incidents d'impugnació de l'inventari i de la llista de creditors dels processos concursals en tràmit i dels concursos que es declarin dins dels dos anys posteriors a la declaració d'estat d'alarma i s'estableixen determinats tràmits processals en els concursos que gaudiran d'una tramitació preferent fins que transcorri un any des de la declaració d'estat d'alarma:

a) Els incidents concursals en matèria laboral.

b) Les actuacions orientades a l'alienació d'unitats productives o a la venda alçada dels elements de l'actiu.

c) Les propostes de conveni o de modificació dels que estiguessin en període de compliment, així́ com els incidents d'oposició a l'aprovació judicial del conveni.

d) Els incidents concursals en matèria de reintegració de la massa activa.

e) L'admissió a tràmit de la sol·licitud d'homologació d'un acord de refinançament o de la modificació del qual estigués vigent.

f) L'adopció de mesures cautelars i, en general, qualssevol altres que, segons el parer del Jutge del concurs, puguin contribuir al manteniment i conservació dels béns i drets.

7.-En relació als concursos que ja estan en tramitació i als que es declarin dins de l'any de l'estat d'alarma, la subhasta de béns i drets de la massa activa haurà de ser extrajudicial, fins i tot encara que el pla de liquidació establís una altra cosa.
S'exceptua del que s'estableix en l'apartat anterior l'alienació, en qualsevol estat del concurs, del conjunt de l'empresa o d'una o diverses unitats productives, que podrà realitzar-se bé mitjançant subhasta, judicial o extrajudicial, bé mitjançant qualsevol altra forma de realització autoritzada pel jutge d'entre les previstes en la Llei Concursal.
Si el jutge, en qualsevol estat del concurs, hagués autoritzat la realització directa dels béns i drets afectes a privilegi especial o la dació en pagament o per a pagament d'aquests béns, s'estarà als termes de l'autorització.

8.-S'estableix l'aprovació immediata dels plans de liquidació, tant dels presentats abans de l'estat d'alarma com dels presentats després. A aquest efecte:

a.- Quan a la finalització de l'estat d'alarma haguessin transcorregut quinze dies des de que el pla de liquidació hagués quedat de manifest en l'oficina del jutjat, el Jutge haurà de dictar auto immediatament, en el qual, segons estimi convenient per a l'interès del concurs, aprovarà el pla de liquidació, introduirà en aquest les modificacions que estimi necessàries o oportunes o acordarà la liquidació conforme a les regles legals supletòries.

b.- Quan a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma el pla de liquidació presentat per l'administració concursal encara no estigués de manifest en l'oficina del jutjat, el Lletrat de l'administració de justícia així ho acordarà immediatament i, una vegada transcorregut el termini legal per a formular observacions o propostes de modificació, ho posarà en coneixement del Jutge del concurs perquè procedeixi conforme al que s'estableix en l'apartat anterior.

9- Durant l'any següent a la declaració de l'estat d'alarma es considerarà que l'acord extrajudicial de pagaments s'ha intentat pel deutor sense èxit, si s'acredités que s'han produït dues faltes d'acceptació del mediador concursal per a ser designat, a l'efecte d'iniciar concurs consecutiu, comunicant-ho al Jutjat.

10.- Durant l'any següent des de la declaració de l'estat d'alarma el concursat podrà presentar una proposta de modificació del conveni que estigués complint, acompanyant un pla de viabilitat i nou pla de pagaments i la seva aprovació requerirà les mateixes majories que les del conveni que es pretén modificar.
Si algun creditor s'avança i sol·licita l'incompliment del conveni al jutjat dins dels sis mesos des de la declaració de l'estat d'alarma, el jutge donarà trasllat d'aquesta petició al deutor perquè en els tres mesos següents pugui presentar una proposta de modificació del conveni abans que es decreti la liquidació per l'incompliment del conveni originari.

11.- Els préstecs o qualsevol tipus de finançament que s'hagués atorgat al deutor concursat per a aprovar un conveni o un reconveni dins del termini de dos anys des de la declaració de l'estat d'alarma, seran considerats crèdits contra la massa, si s'incompleix el conveni aprovat o modificat, encara que provinguin de persones especialment relacionades amb el deutor, sempre i quan en el conveni o en la modificació consti la identitat del obligat i la quantia màxima del finançament a concedir o de la garantia a constituir.

12.- Es permet la modificació dels acords extrajudicials de pagament que s'hagin aprovat amb anterioritat a l’estat d’alarma, en haver variat substancialment les circumstàncies del deutor que es van tenir en compte quan es va aprovar, aplicant-se les mateixes regles que per a la modificació del conveni.

13.- Existeix la possibilitat, durant el termini d'un any des de la declaració de l'estat d'alarma, de modificar els acords de refinançament ja aprovats, encara que no hagués transcorregut un any des de l'aprovació d'aquests.

Mesures relatives a la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues

1.- Únicament als efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, no es tindran en consideració les pèrdues de l'exercici 2020.

2.- Si en el resultat de l'exercici 2021 s'apreciessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, haurà de convocar-se pels administradors o podrà́ sol·licitar-se per qualsevol soci en el termini de dos mesos a comptar des del tancament de l'exercici la celebració de Junta de Socis per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s'augmenti o redueixi el capital en la mesura suficient.

Tot això sense perjudici del deure de sol·licitar la declaració de concurs d'acord amb el que s'estableix en el RDL16/2020, de 28 d'abril.