Convocatòria ajuts INNOTEC

Els ajuts INNOTEC estan destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts entre empreses i desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA acreditats TECNIO, en endavant DTP’s).

Resolució EMC/2230/2019, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajunts INNOTEC.
Resolució EMC/2328/2019, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 dels ajuts INNOTEC.

Característiques dels beneficiaris:

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya (que en el darrer any tancat hagin facturat com a mínim el doble del cost subvencionable del projecte i que disposin d’una plantilla entre 4 i 500 treballadors en el mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud).

• Els Desenvolupadors TECNIO públics (Grups de Recerca Universitaris, del CSIC o centres CERCA, amb segell TECNIO).

Els requisits per obtenir la condició de beneficiàri es troben detallats a la base 4 de l’ordre de bases reguladores i suposen complir amb les obligacions legals i requisits relacionats amb temes com: ocupació discapacitat, obligacions impostos, prevenció, assetjament, política lingüística, riscos laborals, propietat intel·lectual i altres.

Tipologia de projectes subvencionables:

• Projectes R+D conjunts entre almenys una empresa i un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. Els participants han de ser autònoms i no poden estar vinculats entre ells. Cap membres pot participar en > 70% de la despesa total subvencionable acceptada del projecte. El projecte haurà d'estar regulat per un acord de col·laboració.

• Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000 euros i una despesa subvencionable màxima de 200.000 euros.

• Durada màxima projecte a partir data sol·licitud ajut: 2 anys (han de començar després de la sol·licitud)

Intensitat de l’ajut:

• Recerca Industrial: 70% per Petita, 60% per Mitjana Empresa i 50% per Gran empresa

• Desenvolupament experimental: 45% Petita – 35% Mitjana – 25% Gran

• Pels Desenvolupadors públics TECNIO fins a 100% (despeses subvencionables corresponents a Activitat no Econòmica)

Despesses subvencionables:

1. Despeses de personal contractat o de nova contractació, en la mesura en que estiguin dedicats al projecte: investigadors, tècnics i personal auxiliar

2. Col·laboracions externes per activitats R+D (només en cas d’empreses):

3. Amortització equipament i instrumental projecte.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins a les 14:00 hores del 17 d'octubre de 2019

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org
Servei d'Assessorament de la Cecot