Restricció REACH microplàstics

El 29 de setembre de 2023 es va publicar al DOUE el Reglament (UE) 2023/2055 que estableix restriccions a la comercialització de microplàstics. Aquestes restriccions s'apliquen als microplàstics afegits intencionadament en concentracions iguals o superiors al 0,01%. Els microplàstics es defineixen com a partícules de polímers sintètics orgànics, insolubles i resistents a la degradació amb una mida inferior a cinc mil·límetres.

L'objectiu principal d'aquesta restricció és reduir les emissions de microplàstics en productes comuns, com ara materials de farcit granular en superfícies esportives sintètiques, cosmètics, detergent, suavitzants, productes fitosanitaris, joguines, medicaments i productes sanitaris, entre altres.

La restricció entrarà en vigor el 17 d'octubre de 2023, amb exempcions i períodes d'aplicació més llargs per a alguns productes. Els productes comercialitzats abans d'aquesta data no estan subjectes a la restricció, llevat que s'estableixi un termini transitori específic.

Es proporcionaran instruccions d'ús i eliminació per als productes que continguin microplàstics, i es requerirà l'etiquetatge per als productes de maquillatge, ungles i llavis que continuïn utilitzant microplàstics després de 8 anys de l'entrada en vigor de la restricció.

A més, s'estableixen requisits per als proveïdors de microplàstics en emplaçaments industrials, productes per a proves in vitro, additius alimentaris i altres, en termes de proporcionar informació sobre el producte i com evitar l'alliberació de microplàstics al medi ambient.

La Comissió Europea té la intenció de publicar un document de preguntes i respostes al seu lloc web per ajudar en la implementació d'aquestes normes.

Aquestes mesures busquen abordar el problema de la contaminació per microplàstics i promoure la protecció del medi ambient.

Us enllaçem informació que creiem que pot ser del vostre interès:

• REGLAMENTO (UE) 2023/2055 DE LA COMISIÓN de 25 de septiembre de 2023 que modifica, por lo que respecta a las micropartículas de polímeros sintéticos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)
• Preguntas y respuestas sobre la restricción de microplásticos añadidos intencionadamente
• Enlace a la restricción adoptada
• La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas sobre los microplásticos
• Plan de Acción «Contaminación Cero»
• Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular