Tràmits periòdics ambientals del primer trimestre de l'any

A continuació us recordem quins són els tràmits administratius que cal presentar a les diferents administracions, si s’escau, abans del 31 de març.

- Declaració Anual de Residus Industrials (DARI): La declaració de residus industrials l’han de presentar els productors de residus industrials, segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i en el Decret 88/2010 que el modifica. Cal tenir en compte que si l'activitat és gestora de residus, haurà de complimentar el model específic de declaració anual per a gestors DARIG. A través del codi de productor podrà consultar si ha de presentar la Declaració de residus industrials.

- Declaració anual d’envasos (DAE): L'article 15 del Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos estableix la informació que els agents econòmics hauran de subministrar a les administracions públiques.
Aquest article preveu que les empreses envasadores i/o les responsables de la posada al mercat dels productes envasats, informin als òrgans competents de la comunitat autònoma on estiguin domiciliats (a Catalunya és l'Agència de Residus de Catalunya) de la quantitat total d'envasos i productes envasats posats al mercat nacional durant l'any anterior, indicant aquells envasos que siguin reutilitzables.

- Pla Empresarial de Prevenció de Residus d’Envasos (PEP): El Reial Decret 782/1998, que desenvolupa el Reglament per a l'execució de la Llei d'envasos, estableix l'obligació d'elaborar un pla empresarial de prevenció (PEP) dels envasadors que durant un any natural posin al mercat una quantitat de productes envasats susceptible de generar residus d'envasos en quantitats superiors a uns certs llindars. El Pla té una vigència de tres anys i un cop aprovat s’haurà de presentar anualment un informe de seguiment de les mesures de reducció preses. Per poder presentar tant el PEP com els informes de seguiment, prèviament caldrà haver presentat la DAE (Declaració Anual d’Envasos) a través del SDR.

- Pla de gestió de dissolvents: Les instal·lacions incloses dins l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 117/2003 hauran de presentar el Pla de Gestió de Dissolvents de l'any precedent per comprovar el compliment dels valors límits d'emissió.

- Notificació de dades al Registre PRTR-CAT: els establiments afectats pel Reglament E-PRTR, segons estableix el Real Decret 508/2007, de 20 de abril, Annex I i posteriors modificacions, han de fer aquesta notificació de dades. El calendari pel 2021 és:

Establiments industrials. Fins el 31 de març: Comunicació PRTR-CAT+ Comunicació resultats controls (art.22.1.i RDL 1/2016) de l’any 2020. Iniciat el termini amb la nova eina REE.

Explotacions ramaderes. De l'1 al 30 d'abril: Confirmació Esborrany PRTR-CAT + Comunicació resultats controls (art.22.1.i RDL 1/2016) de l’any 2020

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org