Publicada les bases per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers

El 15 de juny s’ha publicat al DOGC les bases reguladores per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus d'origen industrial. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de residus d'origen industrial generats per tercers i que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu de valorització del gestor peticionari de la subvenció.

A2. La valorització material dels residus generats pel peticionari per a la finalitat original del procés productiu que els genera o per a l'economia general, així com la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.

A3. La modificació o introducció de nous processos o tecnologies per millorar l'eficiència del procés de valorització dels residus que ja està tractant en el peticionari, millorant la quantitat de material que es recupera en el procés.

A4. La implantació de nous processos o tecnologies no implantades a Catalunya i que permetin tractar residus o materials que no s'estiguin recuperant dins el territori català en gestors existents.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció i del reciclatge dels residus tractats i generats en plantes de tractament de residus de tercers. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d'R+D per a la prevenció dels residus generats pel peticionari i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de reciclatge que es duguin a terme en el centre productiu del peticionari.

B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius de reciclatge que es duguin a terme en el centre productiu del peticionari i que permetin reduir-ne els seus residus.

B3. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a nous processos productius no implantats a Catalunya i que permetin tractar residus o materials que fins al moment no s'estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.

B4. Projectes d'R+D de disseny i desenvolupament de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per al foment de noves tecnologies per a la millora dels processos productius o auxiliars de reciclatge. Aquests projectes han de ser demanats per una o més empreses de gestió de residus que generen el residu objecte d'estudi, en col·laboració amb una empresa tecnològica, i han de ser validats per una associació empresarial per garantir que efectivament són una necessitat sectorial i comporten beneficis replicables.

B5. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres per residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés. Aquests projectes, caldrà que els demani la planta de gestió del residu, com a subministrador, en col·laboració amb una indústria consumidora del material, com a receptora del material reciclat.

Classe C. Accions sectorials de formació i de serveis de consultoria per a associacions empresarials relacionades amb la gestió de residus de tercers. S'inclouen en aquesta classe els projectes que tenen per objecte millorar la capacitat i competitivitat del sector de la gestió de residus. Entre d'altres, fomentant la tecnificació, la capacitació i la formació del sector. Aquests projectes han de ser sol·licitats per les associacions empresarials, i cal que estiguin avalats per un mínim de tres empreses que puguin ser beneficiàries directes o indirectes de l'estudi o acció.

L'import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s'hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per realitzar els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s'exposen tot seguit:

 

S'estableix un màxim de 300.000 euros de subvenció per projecte en el cas de projectes de les classes A i B, i de 75.000 euros per a projectes de la classe C. Els projectes presentats per un mateix beneficiari percebran un màxim global de 400.000 euros per totes les actuacions presentades.

Us mantindrem informats de la publicació de la convocatòria.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org