Publicació del nous ajuts econòmics per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

El 13 de desembre s’ha publicat al DOGC la convocatòria de les subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, RESOLUCIÓ ACC/3848/2022.

D’acord amb les bases, Resolució TES/826/2020, poden ser objecte d’aquesta subvenció els projectes següents:

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.

A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o l'economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.

A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Les actuacions en què es redueixi el volum de residus per processos d'extracció de l'aigua continguda seran subvencionables com a projectes de classe A1 o A2.

També és subvencionable la preparació de material per fer valorització energètica.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d'R+D de prevenció, de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i implantació de tecnologies més netes, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els processos de fabricació.

B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s'hi generen.

B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment, han de tenir el centre productiu objecte de l'actuació ubicat a Catalunya.

L’import màxim de les subvencions està entre un 5-30% dels costos elegibles. Les pimes gaudiran d’un 10% màxim addicional, i les col·laboracions efectives d’empreses d’un 15% màxim addicional.

S'estableix un límit màxim de:

- 120.000,00 € per actuació, per a aquells projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos.

- 100.000,00 € per actuació, per a aquells projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos.

- Els projectes presentats per un mateix beneficiari percebran un màxim global de 120.000,00 € per a totes les actuacions presentades.

L'assignació pressupostària a la present convocatòria és de 2.300.000,00 €.

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de tres mesos des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per ampliar informació sobre aquest tema, o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org