Publicació del nous ajuts econòmics per a projectes de foment de l’economia circular

El 17 de novembre s’han publicat les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de foment de l’economia circular.

Poden ser objecte d’aquesta subvenció els projectes següents:

Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l'impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.

2. Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.

4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5. Remanufactura.

6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l’energia.

Classe B. Projectes d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories ja descrites a la Classe A.

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.
Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases els beneficiaris següents, sempre que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat redundi en benefici de l'establiment esmentat o en l'àmbit territorial de Catalunya:

-Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.

-Projectes de classe C: organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l'empresa beneficiària no és una microempresa o una pime, amb un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per projecte per a la classe C.

En el moment que es publiqui la convocatòria per la presentació de sol·licituds us ho comunicarem.

Per ampliar informació sobre aquest tema, o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org