Novetats legals del 2021 en matèria de prevenció i gestió de residus

A continuació us recordem les novetats legals que presenta aquest any 2021 en matèria de prevenció i gestió de residus.

Des de l’1 de gener són vigents noves tarifes del cànon de residus municipals (Deposició controlada i incineració de residus municipals: 53,10 euros/tona, Valorització energètica de residus municipals: 26,50 euros/tona), d’acord amb l’establert en la normativa catalana de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Data publicació DOGC 30 d’abril de 2020

• Per a les activitats comercials, des de l’1 de gener està prohibit el lliurament de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres, a excepció si són de plàstic compostable, d’acord amb el que estableix l’article 4.3. del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores.

• Per a les empreses fabricants i importadores de pneumàtics, d’acord amb la Disposició  Transitòria Primera del Reial decret 731/2020, de 4 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de neumàtics fora d’ús, la inscripció dels productors en el Registre de Productors de Productes, establerta a l’art. 15, i el subministrament de la informació sobre neumàtics posats al mercat nacional de reposició l’any 2020, haurà de realitzar-se abans del 2 d’abril de 2021.

• Per a les empreses productores i gestores de residus (inclosos agents i negociants), com a màxim el 19 de juny, es preveu l’entrada en servei de la plataforma eSIR (sistema de notificació de trasllats), d’acord amb el que estableix la disposició transitòria única del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

• Pels titulars d’abocadors i entitats explotadores, com a màxim el 9 de juliol, s’estableix el termini per a que sol·licitin la revisió de les seves autoritzacions, d’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Única del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org