Aprovat el Reial Decret d'envasos i residus d'envasos

El passat 28 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i de residus d’envasos.

El nou Reial Decret 1055/2022 obeeix sobretot a la necessitat d'adaptar la regulació d'aquest flux al nou marc normatiu que es desprèn del paquet de Directives europees aprovat el 2018.

En aquest sentit, les principals innovacions del nou Reial Decret 1055/2022 són les següents:

PREVENCIÓ I REUTILITZACIÓ D’ENVASOS

El text contempla l'adopció de mesures per part dels comerços al detall d'alimentació com ara:

-  Presentar a granel aquelles fruites i verdures fresques que es comercialitzin senceres. Aquesta obligació no s'aplica a les fruites i hortalisses envasades en lots d'1,5 quilograms o més, ni a les fruites i hortalisses que s'envasin sota una varietat protegida o registrada o tinguin una indicació de qualitat diferenciada o d'agricultura ecològica, així com a les fruites i hortalisses que presenten un risc de deteriorament o minvament quan es venen a granel, les quals es determinaran per ordre ministerial.

Fomentar la venda a granel d'aliments, per això, els comerços la superfície dels quals sigui igual o més gran de 400 metres quadrats, destinaran almenys el 20 % de la seva àrea de vendes a l'oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables, a partir de l’1 de juny de 2023.

Informar els seus clients, des de l'1 de gener de 2023, dels impactes ambientals i de les obligacions de gestió dels residus dels envasos dels productes que adquireixin, sempre que disposin d'una superfície útil per a l'exposició i la venda al públic igual o superior a 300 metres quadrats.

També ho aplicaran les plataformes de comerç electrònic i comerços detallistes que efectuïn vendes a distància, que hauran d'informar en un lloc destacat del mitjà emprat per a la venda.

Els establiments del sector de l'hostaleria i la restauració oferiran sempre als consumidors, clients o usuaris dels seus serveis, la possibilitat de consum d'aigua no envasada de manera gratuïta.

Els promotors d'esdeveniments festius, culturals o esportius, tant els que tinguin el suport de les administracions públiques al patrocini, l'organització o en qualsevol altra fórmula, com els organitzats pel sector privat, des de l'1 de juliol de 2023, implantaran alternatives a la venda i distribució de begudes en envasos i gots d'un sol ús, garantint a més l'accés a aigua potable no envasada.

Tots els establiments d'alimentació que venguin a granel aliments i begudes, han d'acceptar l'ús de recipients reutilitzables (bosses, carmanyoles, ampolles, entre d'altres) adequats per a la naturalesa del producte adquirit i degudament higienitzats, i els consumidors són els responsables del seu condicionament i neteja. Aquests recipients poden ser rebutjats pel comerciant per al servei si estan manifestament bruts o no són adequats.

Així mateix, els comerços minoristes amb una superfície útil per a l'exposició i la venda al públic igual o superior a 300 metres quadrats asseguraran la disponibilitat d'envasos reutilitzables per al consumidor final, de manera gratuïta o a través del cobrament d'un preu.

Els establiments minoristes d'alimentació han d'oferir als seus punts de venda, respecte als envasos de les begudes esmentades a l'article 8.1.a) (aigües envasades, cervesa, begudes refrescants i altres), envasos reutilitzables en determinades referències de begudes en funció de la seva superfície comercial, amb diferents objectius des del 1 de gener de 2025 i 1 de gener de 2027 (art. 9.4).

RECICLATGE DE RESIDUS D’ENVASOS

Per garantir l'ús circular dels residus de plàstic als envasos, cada productor de producte tractarà que els envasos de plàstic no fabricats amb plàstic compostable que posi al mercat, tinguin els continguts de plàstic reciclat següents:

a) El 2025, els envasos fabricats amb tereftalat de polietilè (PET): almenys un 25 % de plàstic reciclat, calculat com una mitjana de tots els envasos PET que introdueixi al mercat.

b) El 2025, els envasos de plàstic no subjectes a l'obligació del punt a): almenys un 20 % de plàstic reciclat, calculat com una mitjana de tots els envasos d'aquest tipus que introdueixi al mercat.

c) El 2030, els envasos de plàstic: almenys un 30 % de plàstic reciclat, calculat com una mitjana de tots els envasos de plàstic que introdueixi al mercat.

Per impulsar aquests objectius, el 2030 els productors de producte tractaran que els envasos fabricats amb plàstic no compostable que posin al mercat, assoleixin el percentatge següent de contingut de plàstic reciclat per envàs:

a) 35 % per a flascons, garrafes i articles similars de plàstic de fins a 5 litres de capacitat, incloent-hi els taps i les tapes en el còmput total de l'envàs.

b) 15 % per a pots, terrines, safates, cistelles i altres articles semblants de plàstic.

c) 15 % per a pel·lícules de plàstic utilitzades en aplicacions d'envasament primari, inclosos revestiments, tapes desenganxables o embolcalls, entre d'altres.

d) 30 % per a pel·lícules de plàstic utilitzades en aplicacions d'envasament secundari o terciari, com ara embolcalls retràctils, revestiments, sacs, embalatge de bombolles, sobres, entre d'altres.

e) 60 % per a palets, caixes, bidons i contenidors d'emmagatzematge a l'engròs i altres articles semblants de plàstic.

DISSENY DEL PRODUCTE, REQUISITS I CONDICIONS DE SEGURETAT

Els fabricants o importadors d’envasos només podran introduir en el mercat els envasos que compleixin els requisits establerts a l'article 12.

Respecte el marcatge i informació, a partir de l’1 de gener de 2025:

- Els envasos podran marcar-se per indicar el material del que estan compostos, aquest marcat serà voluntari en tant no s’estableixi el contrari en la normativa europea.

- Els envasos indicaran la seva condició de reutilitzable, i el símbol associat al sistema de dipòsit, devolució i retorn. Així mateix, els envasos poden estar identificats mitjançant símbols acreditatius de pertinença al sistema de responsabilitat ampliada del productor.

- Els envasos domèstics indicaran la fracció o contenidor en què s'han de dipositar.

- Es prohibeix el marcatge dels envasos amb les paraules “respectuós amb el medi ambient”, o qualsevol altre equivalent que pugui induir a abandonar-lo a l'entorn.

REGISTRE DE PRODUCTORS DE PRODUCTES I INFORMACIÓ SOBRE LA POSADA AL MERCAT D’ENVASOS

Els Productors de producte[1] tenen un termini de 3 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, per inscriure's al Registre, amb tota la informació requerida a l'annex IV. En el moment de la inscripció, s'assignarà un número de registre que haurà de figurar a les factures i qualsevol altra documentació que acompanyi les transaccions de productes envasats.

Els productors de producte inscrits, recopilaran i remetran obligatòriament la informació continguda a l'apartat 2 de l'annex IV, corresponent als envasos que hagin introduït al mercat cada any natural. Aquesta informació es remetrà al Ministeri abans del 31 de març de l'any següent.

El primer any de report serà el 2021, i els productors han de remetre aquesta informació amb caràcter retroactiu en el termini habilitat a la secció d'envasos del Registre de Productors de Producte des de la seva inscripció en aquesta secció. Així mateix, els productors de producte han de trametre la informació relativa als envasos reutilitzables que estiguessin en circulació el 2021.

Un cop finalitzat el termini anterior, els productors han de trametre la informació corresponent a l'any 2022 en els tres mesos següents al termini esmentat.

En aquest sentit les dates que ha habilitat el Ministeri són:

• Del 01/01/2023 fins al 30/04/2023. Període de proves, s'enregistren dades per a l'any simbòlic 1000. El procediment no permetrà la signatura ni el registre d'aquestes dades

• Del 01/05/2023 fins al 31/07/2023. Període d'enregistrament de dades per a l'any de report 2021

• Del 01/08/2023 fins al 31/10/2023. Període d'enregistrament de dades per a l'any de report 2022

RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR (RAP)

El Reial Decret estableix l'ampliació de les obligacions als productors que posin al mercat envasos comercials i industrials, fins ara exceptuats per l’anterior normativa. La RAP implica que els productors del producte estan obligats al finançament i a la organització de la gestió total dels seus residus.

Per tal de complir amb la RAP, els productors poden optar entre un sistema individual o un sistema col·lectiu.

- Sistema Individual: cal presentar en la comunitat autònoma on estigui la seu social una comunicació amb els punts de l’Annex V + una garantia financera.

- Sistemes col·lectius: Es poden constituir sistemes col·lectius específics per envasos Domèstics, Comercials o Industrials, o bé sistemes per categories mixtes d’envasos.

Els sistemes de RAP per envasos comercial/industrials s’hauran de constituir abans del 31/12/24.

Els sistemes de RAP per envasos domèstics s’hauran de constituir o adaptar abans del 30/06/24.

SISTEMES DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN

S'estableix un sistema obligatori de dipòsit, devolució i retorn per als envasos reutilitzables, en virtut del qual, amb caràcter general, els productors de productes que introdueixin al mercat envasos reutilitzables estaran obligats a cobrar en concepte de dipòsit als seus clients, fins al consumidor final, una quantitat per cada unitat d'envàs objecte de transacció, així com a acceptar la devolució o retorn dels envasos usats el tipus, format o marca dels quals comercialitzin, restituint en aquest cas la quantitat dipositada si l'envàs reutilitzable no ha perdut la seva funcionalitat .   

Es preveuen diferents mesures per als casos d‘incompliment dels objectius de recollida separada. Entre elles, que els productors que introdueixin al mercat ampolles de plàstic d'un sol ús per a begudes de fins a 3 litres de capacitat per determinats productes, han d'establir en el termini de dos anys un sistema de dipòsit, devolució i tornada. Per garantir la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’aquests sistemes, a més de les ampolles de plàstic, s’inclouran les llaunes i envasos de cartró per a begudes d’aquests productes.

Per ampliar informació sobre aquest tema, o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org

[1] En termes generals el Productor de producte són els envasadors o els agents econòmics dedicats a la importació o adquisició en altres estats membres de la Unió Europea de productes envasats per posar-los en el mercat.