Programa d’ajuts a inversions d’Alt Impacte

Què es subvenciona?

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació.

Es podran subvencionar les següents accions:

1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis TIC.

1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional.

1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials.

1.4 Projectes de creació d'ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. Només seran elegibles els projectes de centres logístics de matèries primes o components destinats a una activitat industrial productiva localitzada a Catalunya o els projectes de centres logístics de productes acabats produïts a Catalunya per l'empresa sol·licitant de l'ajut o alguna empresa que formi part del mateix grup empresarial. Estan explícitament exclosos els centres logístics de supermercats o grans superfícies i els centres logístics dedicats al comerç electrònic.

1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes.

Es podran subvencionar les següents accions:

2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.

2.2 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+i.

2.3 Projectes estratègics, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments.

2.4 Projectes estratègics duts a terme per petites i mitjanes empreses, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya, l'obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents o una ampliació i/o diversificació de l'activitat d'emplaçaments ja existents”.

2.5 Projectes estratègics d'infraestructures de producció audiovisuals que suposin la implantació de nous platós audiovisuals.

2.6 Projectes estratègics d'infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per petites i mitjanes empreses que suposin la implantació de nous platós audiovisuals.

Qui pot ser beneficiari i quins són els requisits?

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, que duguin a terme els projectes descrits a les línies de la subvenció. En queden excloses les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, conservació de carn, elaboració de productes carnis i producció primària de productes agrícoles. 

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?

El termini per presentar sol·licituds s’ha establert des del 5 de maig fins al 29 de juny de 2023.   

Quina és la quantia de la subvenció? 

De la línia 1: el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat, inclòs el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa. Ajut màxim de 200.000 euros, amb una intensitat del 30%. 

De la línia 2: en el cas de les accions 2.1 a 2.4, seran subvencionables les despeses en actius materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials (drets de patents, llicències, know-how), excloent les despeses en actius immobiliaris, obra civil, instal·lacions associades a l'obra civil i despeses d'enginyeria. De les accions 2.5 a 2.6, seran subvencionables les despeses en actius materials i immaterials directament vinculades a la implantació de platós audiovisuals. En aquesta línia, en funció de l’acció, la intensitat i la quantia de l’ajut serà de:  

2.1 intensitat del 6% amb un ajut màxim de 200.000 euros. 

2.2 intensitat del 15% amb un ajut màxim de 200.000 euros. 

2.3 intensitat del 15% amb un ajut màxim de 500.000 euros a 11.250.000 d’euros. 

2.4 intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000 euros a 11.250.000 d’euros. 

2.5 intensitat del 15% amb un ajut màxim de 1.000.000 d’euros a 11.250.000 d’euros. 

2.6 intensitat del 10% amb un ajut màxim de 1.000.000 d’euros a 11.250.000 d’euros.

On ho puc tramitar? 

És obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/ 

Normativa que heu de tenir en compte per optar a aquest ajut

RESOLUCIÓ EMT/733/2023, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte.

RESOLUCIÓ EMT/1481/2023, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 691534).

Més informació

Vols més informació? Contacta'ns: Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org