Signat el Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona 2023 - 2025

Us informem que s'ha signat el Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona 2023 - 2025

Codi de conveni: 08005785011994

Data publicació:  SIGNAT PENDENT DE PUBLICAR

Àmbit territorial: El present Conveni col·lectiu és aplicable a tots els centres de treball ubicats a Barcelona i la seva província.

Entrada en vigor i durada: El Conveni tindrà una vigència de 3 anys i començarà a regir el dia de la seva publicació al BOPB, retrotraient-se els seus efectes econòmics a l'1 de gener de 2023 (amb la particularitat establerta a la clàusula transitòria quarta) i finalitzarà el 31 de desembre de 2025.

Condicions econòmiques: S'estableixen els següents increments salarials

Any 2023: Increment salarial del 4%

Any 2024: Increment salarial del 3%

Any 2025: Increment salarial del 3%

A la finalització de cada un dels tres exercicis es farà una revisió tècnica de l'increment de fins a un màxim d'1%. En cas d'operar la diferència d'increment, no tindrà caràcter retroactiu i s'aplicarà únicament a taules de l'any següent.

A partir de l'1 de gener de 2020 es van unificar les taules salarials en grups professionals, de manera que s'integren els conceptes de salari base i plus conveni en un únic concepte de Salari Base de Grup.

Jornada laboral: A cada empresa s'haurà de negociar el calendari laboral abans que comenci l'any natural i el nombre d'hores serà de 40 hores efectives de treball, distribuïdes de dilluns a divendres, amb un màxim de 1.752 hores anuals.

Clàusula transitòria quarta: Pel que fa als increments corresponents a 2023 s'estarà a les quanties que figuren a les taules publicades per aquell any.

Pel que fa als increments previstos per 2024 començaran a estar vigents a partir de la publicació del present conveni i en concret els efectes econòmics establerts als articles 15, 16, 17, 19, 29 i 30, no entraran en vigor fins a la data de publicació, perquè no tindran cap efecte retroactiu.

Accediu al text i les taules signades pendents de publicar