Signat el Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta

Us informem que s'ha signat el Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona 2021 - 2022.

Codi de conveni: 08005785011994

Data de publicació: Signat pendent de publicació.

Àmbit territorial: Aquest Conveni serà aplicable a les empreses i centres de treball de la província de Barcelona.

Àmbit temporal: El Conveni tindrà una vigència de dos anys i començarà a regir el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, retrotraient-se els seus efectes a l'1 de gener de 2021 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.

Retribucions:

» Any 2021: Increment salarial per a tots els grups de 150,00 euros bruts.

» Any 2022: Increment salarial d'1,3%

A partir de l'1 de gener de 2020 es van unificar les taules salarials en grups professionals, de manera que s'integren els conceptes de salari base i plus conveni en un únic concepte de Salari Base de Grup.

Absorció i compensació: Els treballadors que a la firma del Conveni 2014-2017 tingués un salari base de conveni superior al salari anual de referència del Grup Professional 5 de 21.500 euros bruts anuals, mantindran aquesta diferència amb la creació d'un complement ad personam. Aquest complement no serà absorbible, ni compensable i serà revaloritzable amb l'increment salarial que correspongui a cada any.

Salari Base: S'estableix per a cada categoria professional un salari base de conveni, que es troba a la primera columna de les taules salarials. El salari base s'ha de percebre tots els dies de l'any.

Jornada laboral: A cada empresa s'haurà de negociar el calendari laboral abans que comenci l'any natural i el nombre d'hores serà de 40 hores efectives de treball, distribuïdes de dilluns a divendres, amb un màxim de 1.752 hores anuals.

» Per accedir text del conveni signat, cliqueu aquí
» Per accedir a les taules 2021 signades, cliqueu aquí
» Per accedir a les taules 2022 signades, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org