Publicat el XX Conveni de la Indústria Química

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució per la qual es registra i publica el XX Conveni col·lectiu de la indústria química.

Codi de conveni: 99004235011981

Data de publicació: 19/07/2021

Àmbit territorial: Aquest Conveni serà aplicable en tot el territori espanyol

Àmbit temporal: El present Conveni entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el BOE. La seva durada serà fins al 31 de desembre de l'any 2023.

Increment Salarial:

» Any 2021: 1%

» Any 2022: 2%

» Any 2023: 2%

L'increment de 2021 s'aplicarà a partir de l'1 juliol d'aquest any i els increments de 2022 i 2023 amb efectes a 1 de gener de cada any.

Clàusula de revisió salarial per al període 2021-2023, per la diferència entre la suma dels IPC dels anys 2021, 2022 i 2023 i la suma dels increments pactats per als referits anys, sense efecte retroactiu.

Jornada màxima anual: Es manté la jornada màxima de 1.752 hores/any.

Es produeixen modificacions, conseqüència de les adaptacions legals en matèria de treball a distància, registre de jornada, igualtat i desconnexió digital, de les quals destaquem les següents:

Treball a distància:

• Es dóna una nova redacció per a adaptar aquest article del CGIQ al Reial decret llei 28/2020 de treball a distància.
• La compensació econòmica i la dotació de mitjans es pactarà mitjançant acords individuals o col·lectius.
• En absència d'acord, la compensació econòmica serà de 35 €/mes per a persones treballadores a jornada completa i 100% de treball a distància. En altres situacions la part proporcional que correspongui.
• Possibilitat de pactar en acords col·lectius la necessitat de mutu acord per a la reversibilitat del treball a distància

Registre de jornada:

• Referència a la possibilitat d'implantació a nivell de grup d'empresa, empresa o centre de treball.
• Possibilitat que els acords d'empresa sobre la matèria estableixin normes per a col·lectius específics (persones treballadores la prestació de les quals impliqui viatges a l'estranger i persones treballadores itinerants).
• Referència a persones treballadores que presten serveis sota fórmules de flexibilitat i autoorganització i gestió del temps de treball i els descansos.
• Referència al registre de jornada de persones treballadores d'ETT i subcontractes.

Igualtat:

• S'adapta el text del Conveni a un llenguatge inclusiu, així com als últims canvis legislatius en la matèria (Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació).

Desconnexió digital:

• Nou article contemplant el dret a la desconnexió digital de les persones treballadores.

» Per accedir text del conveni publicat en el BOE, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org