Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ TSF/1122/2021, de 22 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya.

Codi de conveni: 79000275011992

Data de publicació: 26/04/2021

Àmbit territorial: El Conveni afectarà a tots els centres de treball de les empreses i persones treballadores, ubicats a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona.

Àmbit temporal: Entrada en vigor; Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2020, amb independència, per tant, de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Durada; La durada serà de dos anys: des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2021, excepte pel que es refereix a aquelles clàusules per a les quals s'estableixi una vigència i durada diferents.

Jornada de treball: La jornada màxima anual serà de 1791 hores de treball efectiu durant els dos anys de vigència de conveni equivalent a aplicar en còmput anual la jornada de 40 hores setmanals.

La jornada laboral podrà tenir el caràcter de continuada o partida: 

Continuada: es disposarà d'un descans de 20 (vint) minuts que es computaran com jornada de treball amb caràcter general en qualsevol jornada superior a cinc hores. Si aquest temps de descans fos utilitzat per a realitzar algun menjar, podrà ampliar-se pel temps indispensable entenent-se que quan sobrepassi els 20 (vint) minuts inicials serà a càrrec del treballador/ora, qui haurà de recuperar-lo al final de la jornada.

Partida: els torns tindran un màxim de 5 (cinc) hores i un mínim de 3 (tres). El descans entre torn i torn tindrà una durada mínima d'hora i mitja.

Retribució: La retribució estarà constituïda pel salari per cada nivell, segons s'indica en els corresponents annexos. Les retribucions es faran efectives mensualment mitjançant el preceptiu model oficial de rebut de salaris, en el que hauran de figurar, entre altres dades legalment previstes, els nivells retributius, antiguitat i grup professional del treballador/ora, així com la categoria de l'establiment, no sent preceptiva la firma del treballador/ora en els casos en què s'efectuï el pagament mitjançant transferència bancària.

Retribucions any 2020: segons taules i annexos. Retribucions any 2021: segons taules i annexos.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org