Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció | 2021 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució de 12 de novembre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció

Codi de conveni: 99004975011981

Data de publicació: 16/12/2021

Àmbit territorial: El present Conveni és aplicable en tot el territori de l'Estat espanyol.

Vigència i durada: El Conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura, és a dir, l'1 de juliol de 2021 i mantindrà la seva vigència fins a 31 de desembre de 2023, sense perjudici del que s'estableix per a determinades matèries.

Retroactivitat: El salari mínim intertèxtil i les taules salarials de 2021 es retrotrauran a 1 de juliol de 2021

Jornada:

Jornada partida: La jornada ordinària de treball, en torn partit, serà de quaranta hores setmanals de treball que, en cap cas, superaran les mil set-centes vuitanta-nou hores anuals de treball.

Jornada continuada:

a) Tots els sectors excepte la Confecció: Quan es treballi en jornada continuada de més de sis hores diàries, s'entendran compresos en aquesta jornada quinze minuts de descans, sent la jornada de presència, en còmput anual, de mil vuit-centes divuit hores, que representen un mínim de mil set-centes seixanta-dues hores anuals de treball real.

En el cas de menors de divuit anys, el període de descans tindrà una durada mínima de trenta minuts de descans, dels quals quinze minuts seran considerats com a jornada efectiva, i haurà d'establir-se sempre que la durada de la jornada continuada excedeixi de quatre hores i mitja.

Taules salarials:

1. Les retribucions són les que consten en l'annex de cada subsector. La suma del salari base, complement de Conveni, si escau, i complement personal, servirà de base per al càlcul de l'antiguitat, les gratificacions extraordinàries reglamentàries i la Paga de Conveni i el Plus No Absentisme o en qualsevol altre concepte que tingués com a referència el salari per a activitat normal, sense perjudici de l'estipulat sobre aquesta matèria en els diferents annexos subsectorials.

2. Amb efectes 1 de juliol de 2021, les taules salarials s'incrementaran en un 0,5% sobre les del 2020. Per al 2022 i 2023 l'increment sobre taules serà del 2%. El càlcul de les taules salarials dels anys 2022 i 2023, es realitzarà sobre les taules revisades de l'any anterior, si procedís aquesta revisió. El salari mínim intertèxtil s'incrementarà en els mateixos percentatges que les taules i amb la mateixa data d'efectes.

Revisió salarial: Si en finalitzar cadascun dels anys naturals de vigència del conveni l'IPC corresponent a aquest any supera el percentatge d'increment pactat, es revisaran les taules salarials dels diferents annexos amb el percentatge d'aquesta superació, que en cap cas podrà ser superior al 0,5%, taxa màxima a aplicar en la revisió. La revisió salarial tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de juliol, per al 2021 i des de l'1 de gener dels anys 2022 i 2023.

Salari mínim intertèxtil: El salari mínim intertèxtil per a 2021, i des del primer de juliol, serà de 29,87 euros diaris i 908,38 euros mensuals.

» Per accedir el text del conveni i els seus annexos, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org