Conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat - Taules salarials 2021

Us informem que s'ha publicat en el BOE, l'Acord relatiu a l'actualització de les taules salarials remès per la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat per a l'any 2021.

Codi de conveni: 99004615011982

Data de publicació: 09/12/2021

Àmbit territorial: El present Conveni és d'aplicació obligatòria en tot el territori de l'Estat Espanyol.

Acord:  La disposició addicional cinquena del Conveni Col·lectiu Estatal d'Empreses de Seguretat estableix que «En el cas que, a conseqüència de l'actualització per part de les autoritats competents del Salari Mínim Interprofessional, en alguna de les categories del Conveni la retribució computable fora, en còmput anual, inferior als mínims establerts per la normativa laboral, es procedirà a l'actualització que permeti la seva adaptació als mínims legals. A aquest efecte, la Comissió Paritària del Conveni es reunirà en el termini màxim de quinze dies des de la publicació en el BOE dels nous imports del Salari Mínim Interprofessional per a determinar els nous nivells retributius dels conceptes salarials».

El passat 29 de setembre de 2021 es va publicar en el BOE el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2021. La disposició final tercera del mateix estableix que aquest Reial decret farà efecte durant el període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2021, procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l'1 de setembre de 2021.

Per tant, es procedeix a actualitzar l'annex I del Conveni (annex salarial i altres retribucions) per al període entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2021, per a les següents categories professionals, determinant els següents valors:

» Per accedir a les taules salarials, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org