Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars 2021-2022

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars 2021-2022.

Codi de conveni: 9900355011982

Data de publicació: 09/12/2021

Àmbit territorial: El present Conveni és d'aplicació obligatòria en tot el territori de l'Estat Espanyol.

Durada: La durada d'aquest Conveni es fixa en dos anys, comptats a partir de l'abans referida data d'entrada en vigor, és a dir, des de l'1 de gener de 2021, fins al 31 de desembre de 2022.

Salari base: S’estableix per a cada categoria professional un salari base de conveni, que es troba a la primera columna de les taules salarials annexes.

El salari base s’ha de percebre cada dia de l’any. A partir de l'1 de gener de 2020 s’estableix un únic Salari Base per a cada grup professional. Que s’haurà d’abonar de forma mensual, segons taules salarials annexes.

Retribucions:

Any 2021: El salari vigent a partir de l'1 de gener de 2021 és el recollit en les taules salarials.
Any 2022: El salari vigent a partir de l'1 de gener de 2022 és el resultant d'incrementar un 1 per 100 el salari vigent des de l'1 de gener de 2021.

Jornada laboral anual: A partir de l'1 de gener de 2017, la jornada anual serà de 1.768 hores de treball efectiu, tant en jornada partida, com, en jornada continuada. En el desenvolupament del punt anterior es tindrà en compte el següent:

a) Les empreses que realitzessin un nombre d'hores anuals de treball efectiu inferior a l'establert en el paràgraf anterior, el mantindran com a condició més beneficiosa.
b) Dins del nombre d'hores anuals esmentat, no s'entendran compresos els períodes de descans (entrepans) o altres interrupcions existents en la data d'entrada en vigor d'aquest article. No obstant això, aquests es mantindran, si s'escau, sempre sense la consideració de temps de treball efectiu, podent variar-se la seva durada per pacte entre empresa i treballadors i treballadores.
c) Les absències al treball, regulades en l'article 8.5 d'aquest Conveni o per disposició legal, es consideraran com a temps de treball efectiu

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org