Conveni col·lectiu del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris 2020 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOP la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris per als anys 2020 - 2023.

Codi de conveni: 08001545011993

Data de publicació: 10/05/2021

Àmbit territorial: Aquest Conveni és d’àmbit provincial i afecta la província de Barcelona; inclou totes les empreses de l’activitat, tant públiques com privades, localitzades a la província, fins i tot si la seu central o el domicili social són fora de l’àmbit territorial esmentat.

Àmbit temporal. Durada: Aquest Conveni entra en vigor el dia 1 de gener de 2020 amb caràcter general, incloent-hi els efectes econòmics pactats, independentment de la data en què sigui signat, inscrit i publicat. La durada d’aquest Conveni és de 4 anys i finalitza el dia 31 de desembre de 2023.

Jornada: La durada màxima de la jornada laboral, amb caràcter general, és de 1.826 hores anuals de treball efectiu. No obstant, es respectaran les jornades d’inferior durada que estiguessin establertes amb anterioritat a la signatura del present Conveni.

Revisió salarial pels anys 2020-2023.

Per l’any 2020 es practicarà un increment salarial del 0,75% sobre les taules salarials vigents pel 2019, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020.

Per l’any 2021 la revisió salarial serà del 0,25%, amb efectes de l’1 de gener, amb regularització de l’IPC estatal definitiu del 2021 que es practicarà en el mes de febrer de 2022.

Per l’any 2022 la revisió salarial serà del 0,75%, amb efectes de l’1 de gener, amb regularització de l’IPC definitiu estatal del 2022 que es practicarà en el mes de febrer de 2023.

Per l’’any 2023 la revisió salarial serà de l’1%, amb efectes de l’1 de gener, amb regularització de l’IPC definitiu estatal per l’any 2023 que es practicarà en el mes de febrer de 2024.

 

» Per accedir text del conveni, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org