Conveni col·lectiu del sector de la Indústria Siderometal·lúrgica i Taules 2020 - 2021

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020 –2021

Codi de conveni: 08002545011994

Data de publicació: 26/01/2021

Àmbit territorial: El present Conveni serà aplicable a tot el territori de la província de Barcelona.

Jornada: Per a cada un dels anys de vigència del Conveni, 2020 i 2021 la jornada laboral es fixa en 1.750 hores de treball efectiu.

Disposició Transitòria 3a: Meritació i pagament al desembre 2020:  El mes de desembre de 2020, es reportarà amb caràcter exclusiu en aquest mes, una quantitat de pagament únic, denominat "pagament únic dic. 2020" per a cadascun dels grups professionals, que es farà efectiu en la nòmina del referit mes de desembre, i els imports del qual estan reflectits en l'acta que adjuntem.

Disposició Transitòria 4t: Compensació o absorció: Durant la vigència del present conveni 2020 - 2021, no hi haurà compensació ni absorció.

 

» Per accedir text del conveni, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org