Conveni col·lectiu del Comerç metall 2020 - 2021

Us informem que s'ha publicat en el BOP la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2020-2021.

Codi de conveni: 08000765011993

Data de publicació: 07/05/2021

Àmbit territorial: El Conveni afectarà tots els centres de treball que, compresos en el seu àmbit funcional, estiguin situats a la província de Barcelona, encara que el domicili social de l'empresa a què pertanyin radiqui fora d'aquest terme provincial.

Entrada en vigor i durada: Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020. La seva durada serà de dos anys per a totes les empreses del seu àmbit, finalitzarà el 31 de desembre de 2021, i es pot prorrogar d'any en any per reconducció tàcita, si no se'n fa denúncia.

Jornada: Per als anys, 2020 i 2021 la jornada laboral serà de 1.780 hores anuals de treball efectiu.

Retribució Salarial: Anys 2020 i 2021

A partir de l'1 de gener de 2020, el salari base, les hores extres, les pagues extraordinàries, el plus de treball nocturn, el complement “ad personam” (abans antiguitat), els valors de la dieta i mitja dieta, i el complement “ex categoria”, figuren com a annex “Taules Retribució Salarial 2020”.

A partir de l'1 de gener 2021, el salari base, les hores extres, les pagues extraordinàries, el plus de treball nocturn, el complement “ad personam” (abans antiguitat), els valors de la dieta i mitja dieta, i el complement “ex categoria”, figuren com a annex “Taules Retribució Salarial 2021”.

Clàusula Transitòria primera: Meritació i pagament al desembre 2020: El mes de desembre de 2020, es reportarà amb caràcter exclusiu en aquest mes, una quantitat de pagament únic, denominat “pagament únic des. 2020” per a cadascun dels grups professionals, que es farà efectiu en la nòmina del referit mes de desembre, i els imports del qual es reflecteixen en la taula que trobareu dins el text del conveni.

 

» Per accedir text del conveni, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org