Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de cansaladers, xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de cansaladers, xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de la província de Barcelona per als anys 2020 -2022.

Codi de conveni: 08000755011993

Data de publicació: 28/01/2021

Àmbit territorial: El present Conveni serà aplicable a tot el territori de la província de Barcelona.

Vigència i i durada: Aquest Conveni col·lectiu entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2020 i acabarà el 31 de desembre de 2022, independentment de la data de la seva publicació al DOGC i es prorrogarà any rere any, per reconducció tàcita, llevat que qualsevol de les parts signants el denunciï.

Jornada: S'estableix mitjançant aquest Conveni col·lectiu la jornada de treball de 1.794 hores anuals de treball efectiu per als anys 2020, 2021 i 2022.

Salari de conveni:

Per a l'any 2020 s'estableix com a salari de conveni l'import contingut a l'annex I d'aquest conveni col·lectiu per a cadascun dels grups professionals.

Per a l'any 2021 s'incrementaran les taules vigents a 31 de desembre de 2020 en un 1,9%, i amb efectes de 1/1/2021, d'acord amb els imports establerts a l'annex II.

Per a l'any 2022 s'incrementaran les taules vigents a 31 de desembre de 2021 en un 1,9%, i amb efectes de 1/1/2022, d'acord amb els imports establerts a l'annex III

En qualsevol cas les empreses que tinguin establertes retribucions superiors de caràcter voluntari amb els seus treballadors, han de reflectir-les als corresponents fulls de salari.

 

» Per accedir text del conveni, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org