Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta per als anys 2021 i 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2021 i 2022.

Codi de conveni: 08005785011994

Data de publicació: 13/12/2021

Àmbit territorial: Aquest Conveni afecta totes les empreses i centres de treball i els treballadors i treballadores que, compresos en el seu àmbit funcional, es trobin situats a la província de Barcelona, encara que el domicili social de l’empresa a què pertanyin radiqui fora d’aquest terme provincial.

Entrada en vigor i durada: El Conveni tindrà una vigència de 2 anys i començarà a regir el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, retrotraient-se els seus efectes a l’1 de gener de 2.021 i finalitzarà el 31 de desembre de 2.022. A partir d’aquesta data, es prorrogarà d’any en any per reconducció tàcita si no hi hagués denúncia del mateix.

Retribucions: S´estableixen els següents increments salarials:

- Any 2021: Increment salarial per a tots els grups de 150,00 EUR bruts

- Any 2022: Increment salarial del 1,3%

A partir de l’1 de gener del 2020 es van unificar les taules salarials en grups professionals, de manera que s’integren els conceptes de salari base i plus conveni en un únic concepte de Salari Base de Grup.

Salari base: S’estableix per a cada categoria professional un salari base de conveni, que es troba a la primera columna de les taules salarials annexes.

El salari base s’ha de percebre tots els dies de l’any. A partir del 1 de gener de 2020 s’estableix un únic Salari Base per a cada grup professional. Que s’haurà d’abonar de forma mensual, segons taules salarials annexes.

Jornada laboral: A cada empresa s’haurà de negociar el calendari laboral abans que comenci l’any natural i el nombre d’hores serà de 40 hores efectives de treball, distribuïdes de dilluns a divendres, amb un màxim de 1.752 hores anuals. Durant la vigència del present conveni la jornada màxima anual serà la fixada en el conveni estatal de la Fusta.

La comissió paritària del conveni elaborarà de forma anual, abans de que s’iniciï l’any natural, el calendari laboral del Sector. Aquest calendari serà orientatiu i de recomanada aplicació per les empreses del sector.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org