Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció per als anys 2021 i 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció per als anys 2021 i 2022.

Codi de conveni: 0800745011994

Data de publicació: 17/09/2021

Àmbit territorial: El present Conveni col·lectiu és aplicable a tots els centres de treball ubicats a Barcelona.

Durada: El termini de durada d'aquest Conveni col·lectiu és des del dia 1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de l'any 2022.

Jornada de treball: Els treballadors afectats pel present Conveni tindran una jornada laboral de quaranta hores setmanals de treball efectiu; amb equivalència en còmput anual a una jornada màxima de mil set-centes vuitanta hores anuals (1780 h).

Retribucions: 

Per a l'any 2021 s'estableix un increment de l'1,50% sobre les taules salarials definitives corresponents a l'any 2020, i amb efectes d'1 de gener de 2021, resultant les retribucions a satisfer les que s'estableixen en l'ANNEX I del present Conveni per a cadascuna de les especialitats professionals que en el mateix es reflecteixen.

Per a l'any 2022 s'estableix un increment de l'1,50% aplicable a les taules salarials corresponents a l'any 2021, i amb efectes d'1 de gener de 2022, resultant les retribucions a satisfer les que s'estableixen en l'ANNEX II del present Conveni per a cadascuna de les especialitats professionals que en el mateix es reflecteixen.

Les retribucions que es reflecteixen en l'ANNEX I i II, es componen d'un salari base de Conveni i d'un complement salarial denominat "plus assistència" a abonar per dia treballat.

Festes: La festa gremial del 13 de juny (Sant Antoni) es gaudirà el dia, dins del transcurs de l'any, que de comú acord fixin l'empresa i el treballador, independentment que aquesta coincideixi amb diumenge o festiu.

» Per accedir el text del Conveni col·lectiu, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org