Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d’alimentació

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la resolució TSF/1019/2021, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord parcial del Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d’alimentació de Catalunya.

Codi de conveni: 79002935012011

Data de publicació: 19/04/2021

Acord parcial relatiu al II Conveni col·lectiu de supermercats i autoserveis d'alimentació de Catalunya, pels anys 2020 a 2021, prenen els següents,

Acords:

Àmbit temporal: La vigència del present acord s'estableix exclusivament per a els anys 2020 i 2021, des del dia 1/1/2020 fins el 31/12/2021 ambdós inclosos.

Àmbit territorial: El present acord serà d'aplicació en tot el territori de la comunitat autonòmica de Catalunya.

Condicions més beneficioses compensació i absorció: No operarà la compensació i absorció (sobre els conceptes que poguessin estar afectats) per a les persones treballadores amb un salari brut anual ordinari i per tots els conceptes inferior a 22.000€/anuals.

Increment salarial: (art. 18)

Per l'any 2020 es pacta un increment fix del 1% sobre les taules salarials del 2019, així com un 0,8% sobre salari anual conveni (salari base, antiguitat, complements de conveni) addicional i no consolidable que es pagarà, per una sola vegada, dins la nòmina del mes de gener.

Per l'any 2021 es pacta un increment fix del 1% sobre les taules salarials del 2020, i amb efectes de 1/1/2021 essent les taules provisionals per al 2021.

 

» Per accedir el text de l'acord parcial, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org