Conveni col·lectiu de la Indústria de la Producció Audiovisual (Tècnics) - Taules 2021

Us informem que s'ha publicat en el BOE la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de l'acord relatiu a la revisió salarial i actualització de dietes, per al període abril a desembre de 2021, de l'II Conveni col·lectiu de la Indústria de la Producció Audiovisual (Tècnics).

Codi de conveni: 99012985012002

Data de publicació: 20/05/2021

Àmbit territorial: El present Conveni serà aplicable a tot el territori de l'Estat Espanyol.

Acord: S'acorda aprovar les taules salarials, amb vigència limitada al període de l'1 d'abril del 2021 al 31 de desembre de 2021, que figuren com a annex I.

A partir de l'1 de gener de 2022 aquestes taules perdran tota vigència i efecte i s'aplicaran els imports publicats en el BOE de 24 d'abril de 2017, a resguard del qual les parts puguin acordar en el marc del procés de negociació del conveni col·lectiu.

Respecte del col·lectiu de guionistes, es mantindran els imports que figuren en la taula de l'Annex II de la Resolució de 10 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registren i publiquen les taules salarials per a l'any 2017 del Conveni col·lectiu del sector de la indústria de producció audiovisual -tècnics- (BOE de 24 d'abril).

S'acorda aprovar l'actualització de les dietes (despeses de menjar, sopar, allotjament i esmorzar) així com de les despeses de butxaca, aplicables al present conveni col·lectiu, quedant per al període de l'1 d'abril del 2021 al 31 de desembre de 2021 de la següent forma:

Menjar: 13,23 euros.
Sopar: 15,44 euros.
Allotjament i esmorzar: 48,49 euros.
Despeses de butxaca: 8,81 euros.

A partir de l'1 de gener de 2022 aquests imports revisats perdran tota vigència i efecte i s'aplicaran els imports publicats en el BOE de 24 d'abril de 2017, a resguard del qual les parts puguin acordar en el marc del procés de negociació del conveni col·lectiu.

» Per accedir a l'acta, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org