Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registra i publica el VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.

Codi de conveni: 99008725011994

Data de publicació: 27/09/2021

Àmbit territorial: El present Conveni és aplicable en tot el territori de l'Estat espanyol.

Àmbit temporal: L'àmbit temporal del present Conveni, s'estendrà des de la seva data de publicació en el BOE, fins al 31 de desembre de 2024. Els efectes econòmics s'aplicaran amb caràcter retroactiu, des de l'1 de gener de 2020.

Salaris: Els salaris del personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni, queden establerts en les Taules Salarials fixades a aquest efecte, que es corresponen amb la jornada anual assenyalada per a les diferents categories, que són les establertes en l'annex VII d'aquest Conveni col·lectiu corresponents als anys 2020 i 2021.

La Comissió Negociadora aprovarà les taules salarials corresponents a cada any dins del termini de tres mesos des de la publicació en el BOE de la LPGE corresponent o pròrroga.

» Per accedir el text del Conveni col·lectiu, cliqueu aquí
 Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org