Correcció d'errades del calendari de festes locals (DOGC, núm. 8043 de 16.01.2020)