Suspensió dels tràmits d'autorització per a la realització o compra de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID- 19

La RESOLUCIÓ SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s'ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya, van establir uns tràmits electrònics per a l'autorització sanitària per a la realització o compra de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la Covid-19, així com de comunicació d'adquisició de material diagnòstic vinculat a la Covid-19.

No obstant això, amb l'aixecament de l'estat de l'alarma ha quedat sense efecte l'Ordre SND/344/2020, de 13 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per al reforçament del Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i, conseqüentment també la RESOLUCIÓ SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s'ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya.

Per tant, des del dia 21 de juny, la realització o compra de proves diagnòstiques de la COVID-19 per part d'entitats, institucions, empreses o organitzacions de naturalesa pública o privada alienes a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic no es troba subjecta a la prèvia autorització per part de l'autoritat sanitària. En conseqüència, les sol·licituds d'autorització presentades amb posterioritat no es tramitaran; així mateix tampoc es dictarà resolució en relació amb aquelles presentades amb anterioritat que estiguessin pendents de resolució. En ambdós supòsits, les entitats sol·licitants podran realitzar l'activitat de compra o realització de les proves diagnòstiques corresponents.

El Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, en el seu article 1.4 preveu la facultat d'imposar autoritzacions per a la realització de proves de caràcter privat amb l'objecte de garantir la disponibilitat de la capacitat productiva màxima per al sistema públic de salut en cas de necessitat, així com la possibilitat d'adoptar les mesures necessàries per a l'establiment de preus màxims aplicables a la realització de proves diagnòstiques per garantir un accés en condicions d'equitat i evitar el risc de qualsevol situació. En cas que la situació ho demandi, l'autorització s'establirà i regularà en una nova normativa

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org

Informació facilitada per Foment