Suspensió dels terminis d'execució de les obres a Barcelona

DECRET D'ALCALDIA de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

Us detallem a continuació, els punts del decret d'alcaldia en referència a l'execució d'obres en el terme municipal de Barcelona:

Primer. Declarar la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de
l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

Segon. Advertir a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin executant al terme municipal de Barcelona de la PROHIBICIÓ de l’execució de les obres, instal·lacions i construccions, sempre i quan no puguin garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i l'Agència de Salut Pública de Barcelona en matèria de prevenció i protecció contra el COVID-19, així com els requeriments imposats al Reial decret 463/2020.

Tercer. Recomanar la suspensió de totes les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la via pública.

Quart. Excloure de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent durant la vigència del Reial decret 463/2020, quan estiguin justificades per motiu de seguretat de les persones.

Cinquè. Publicar el present Decret a la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva difusió al web municipal i a qualsevol altre mitjà idoni.

Sisè. Donar compte al Consell Municipal, en els termes previstos a l'article 13.l de la Carta Municipal de Barcelona.

Podeu consultar el text íntegreaquí.