Suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic

La Generalitat de Catalunya ha suspès els contractes d’obres que depenen d’ella i del seu sector públic a través de l’Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19, publicat al DOGC 28/03/2020.

Els tres més rellevants d’aquest acord són:

1. La finalitat de la suspensió és garantir al màxim el compliment de les condicions de confinament, reduir l’activitat pública externa a tot allò que sigui estrictament necessari i així poder lluitar contra la propagació del coronavirus.

2. Es suspèn l'execució dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic durant la vigència de l'estat d'alarma.

3. S’exclouen de la suspensió els contractes d'obres declarats d'emergència, bàsics o estratègics o que tinguin qualificacions anàlogues com essencials o altres, per l'òrgan de contractació, l'execució dels quals es considera necessària per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espais públics o per assegurar i garantir les actuacions i mesures de lluita contra la pandèmia del COVID-19. La resolució per la qual s'acorda la continuïtat en l'execució del contracte, haurà de ser comunicada per correu electrònic, en el termini de 2 dies de la seva adopció, al contractista corresponent.

4. La suspensió és efectiva des del 29/03/2020 sense que calgui la notificació al contractista.

5. No obstant la suspensió, el contractista haurà de realitzar les actuacions oportunes que garanteixin la conservació de les obres realitzades i la seguretat d'aquestes.

6. Es podrà aixecar acta de suspensió amb aquest contingut:

  • Fer referència a aquest Acord de Govern.
  • Indicar l’estat de l’obra i el personal adscrit al moment de la suspensió.
  • Indicar que l’obra no ha perdut la seva finalitat.
  • Mesures de seguretat de les persones, materials i espai públic mentre duri la suspensió.
  • Conceptes indemnitzables, son els que estableix l’article 208.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic (despeses de la garantia definitiva, despeses d’assegurances, despeses de personal, lloguer o despeses de manteniment d’equips i maquinaria que no es pugui destinar a altra finalitat, el 3 % de les partides deixades de fer durant la suspensió, segons el pla de treball), o bé, si resulta d’aplicació preferent, el que disposa el plec de clàusules administratives del contracte.
  • Amb l’acord del contractista, es podrà indicar si l’empresa sol·licitarà l’aplicació d’un ERO del personal del contracte o el pagament a la bestreta i a compte de l'abonament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió del contracte, per un import igual al de la darrera certificació d'obra (Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar el preu final del contracte). Recordem que si l’empresa aplica un ERO, es suspenen les bestretes.

7. Aquest acord no s’aplica als contractes ja suspesos en base al Decret Llei 7/2020, de 17 de març.

El 29/03/2020, s’ha publicat en el BOE el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula el permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.

Sens perjudici de millor criteri i de les possibles interpretacions que facin els estaments públics, considerem plenament compatibles totes dues normes.

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició

Assessorament en Contractació Administrativa | José Luis Martínez | contractacioadministrativa@cecot.org