Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial afectades econòmicament

Us informem de la publicació de l’Ordre EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual es regulen les bases dels ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb l’objectiu de mantenir l’ocupació. Aquest ajut contribueix de manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen com a conseqüència de la caiguda de l’activitat per la crisi de la COVID-19.

Aquests ajuts van dirigits a les micro i petites empreses manufactureres i de serveis a la producció (codis CNAE 10 a 33), i les de serveis a la producció (codis CNAE 35 a 39).

Per poder accedir als ajuts les empreses han de:
 

tenir menys de 49 treballadors;

• acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019;

• i comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

Quantia dels ajuts

La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/ora que l'empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

L'import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:
 

• 7.500,00 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/ores amb contracte indefinit.

• 12.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/ores amb contracte indefinit.

• 30.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/ores amb contracte indefinit.

• 60.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/ores amb contracte indefinit.

Despeses subvencionables

És subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit mantingut per l'empresa beneficiària entre l'1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.

Es considerarà que s'ha acomplert l'objecte de la subvenció si s'ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l'empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L'incompliment d'aquest punt comporta la revocació total de l'ajut atorgat.

Si es compleix l'objecte de la subvenció però no s'ha mantingut el 100% dels treballadors/ores amb contracte indefinit, l'ajut es reduirà proporcionalment.

Criteris per accedir-hi

Aquesta és una línia amb concurrència competitiva: es valoren les peticions en funció de cinc criteris, i sobre ells s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible. Aquests criteris són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.

Sobre el criteri territorial, es tindrà en compte especialment la situació viscuda a la conca d’Òdena, zona que des del 13 de març fins el dilluns 6 d’abril va estar sotmesa a unes restriccions més estrictes que la resta del país pel que fa a la circulació de mercaderies i persones treballadores; així doncs, obtindran una puntuació major aquelles micro i petites empreses ubicades en els municipis de la zona confinada (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, i Òdena), als municipis adjacents (La Pobla i la Torra de Claramunt, Jorba, Castellolí i Sant Martí de Tous), i finalment a la resta d’empreses de qualsevol territori que hagin tingut o no una afectació com a conseqüència del funcionament anormal d’un proveïdor ubicat a qualsevol dels quatre municipis de la zona de confinament.

També rebran una millor qualificació aquelles companyies que no han presentat cap mesura de regulació d’ocupació, malgrat la situació. Seguidament es tindran en compte les empreses que han aplicat un ERTO però no han tingut el suport estatal pel que fa a l’exoneració de quotes patronals a la Seguretat Social. I, per últim, es contemplaran els casos en què s'hagi presentat un ERTO per causa de força major.

Pel que fa al criteri de facturació de l’empresa i de treballadors, s’estableixen uns escalats d’aquests indicadors en què a menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.

Per últim, com que la crisi sanitària no ha afectat per igual als sectors d’activitat econòmica industrial, s’ha establert també un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector d’activitat; en concret es té en compte l’afectació relativa d’aquets treballadors en relació al nombre d’afiliats que tenen al règim general de la Seguretat Social.

Sol·licitud i terminis

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat).

El procediment de concessió d’aquesta subvenció és el de concurrència competitiva.

L’ordre ha entrat en vigor l’11 de juny de 2020.

Preguntes freqüents sobre Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament pel COVID-19

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org