S'amplien els terminis per a la realització de controls i mesuraments en matèria d'emissions

S'amplien els terminis per a la realització de controls i mesuraments en matèria d'emissions a l'atmosfera i s'amplia la vigència de les funcions de calibratge i dels assajos de seguiment.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic considera que cal establir un marc que, per una banda, doni seguretat jurídica als establiments potencialment contaminants de l'atmosfera i, per l'altra, permeti racionalitzar la seva feina a les entitats que han de dur a terme les actuacions de control de les emissions.

Pels motius indicats, es considera necessari ampliar els terminis en què s'han de portar a terme els controls atmosfèrics dels establiments i els mesuraments dels focus emissors, tenint en compte tant els que s'havien de realitzar durant l'estat d'alarma com els que s'han d'executar una vegada perdi vigència aquesta declaració.

Es regulen les diferents casuístiques en la RESOLUCIÓ TES/996/2020, d'11 de maig, per la qual s'amplien els terminis per a la realització de controls i mesuraments en matèria d'emissions a l'atmosfera i s'amplia la vigència de les funcions de calibratge i dels assajos de seguiment, arran de la situació de crisi sanitària motivada per la COVID-19.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org