Resum de tipus d’ERTOS i terminis

Us resumim els tipus d’ERTOs i els seus terminis de tramitació, tal i com es recull al  Reial Decret Llei 30/2020:
 

ERTO per força major

- L'empresa ha de presentar sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació davant el SEPE, abans del 20 d'octubre. A més, ha de comunicar els períodes d'inactivitat dels treballadors del mes de setembre.

ERTO per causes ETOP

- A l'efecte de prestacions per desocupació, l'empresa haurà de formular sol·licitud col·lectiva davant el SEPE en els terminis següents:

ERTO nous: en el termini de 15 dies hàbils des de la data d'efectes.

• ERTO vigents: abans del 20 d'octubre

ERTO AMB EXONERACIONS

ERTO de força major per impediment i limitació: regla general

ERTO de força major per impediment de desenvolupament de l'activitat

- Es tracta d'un nou ERTO que cal tramitar davant l'autoritat laboral conforme a l'article 47.3 de l’ET. El silenci administratiu, en el seu cas, és positiu.

Excepcionalment, els ERTO autoritzats a partir de l'1 de juliol per impediment de desenvolupament de l'activitat (Disposició Addicional Primera, apartat 2, del Reial decret llei 24/2020) es prorroguen de manera automàtica (Disposició Transitòria Única del Reial decret llei 30/2020). En tot cas, hagi de presentar-se la sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació davant el SEPE, abans del 20 d'octubre.

- S'ha de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació davant el SEPEen el termini de 15 dies hàbils des de la data d'efectes.

ERTO de força major per limitació del desenvolupament normal de l’activitat

- S'ha de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació davant el SEPEen el termini de 15 dies hàbils des de la data d'efectes.

ERTO prorrogats per sectors segons CNAE, empreses de la seva cadena de valor i dependents indirectament

Els ERTO exonerats per aquesta via es limiten a ERTO ja existents, de força major, ETOP i els que transitin d'un ERTO de força major a ETOP de les empreses següents:

La sol·licitud de declaració d'empresa dependent o integrant de la cadena de valor haurà de presentar-se: entre els dies 5 i 19 d'octubre de 2020, juntament amb un informe o memòria explicativa i tota aquella documentació acreditativa que es consideri oportú.

- Es recorda que l'empresa ha de presentar sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació davant el SEPE, abans del 20 d'octubre.

Altres mesures

Prestacions per desocupació

- S'estén la prestació de desocupació sense exigència del període de manca, fins al 31 de gener de 2021.

- A l'efecte de prestacions per desocupació, l'empresa haurà de formular sol·licitud col·lectiva davant el SEPE en els terminis següents:

• ERTO nous: en el termini de 15 dies hàbils des de la data d'efectes.

• ERTO vigents: abans del 20 d'octubre.

Prestacions per desocupació en temps parcial

- Aquesta compensació s'abonarà en un sol pagament prèvia sol·licitud de l'interessat, a través de la seu electrònica del SEPE, fins al dia 30 de juny de 2021.

També us adjuntem el resum del III Acord social en defensa de l'ocupació elaborat per la CEOE per si voleu ampliar-ne informació.
 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org