Resolució 936/2020 de la Conselleria de Salut publicada el 4 de maig

El Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com amb l'Ordre SND/344/2020, de 13 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per al reforçament del Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, va publicar la RESOLUCIÓ SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s'ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya”, que estableix, entre d´altres:
• Reservar la disponibilitat de mitjans diagnòstics per a la detecció de la COVID-19 al sistema públic de salut de Catalunya.
Els laboratoris clínics i qualssevol centres, serveis i establiments de titularitat privada amb capacitat diagnòstica per a la detecció de la COVID-19, són posats temporalment a disposició del sistema públic de salut de Catalunya
• Davant la constatació d'eventual capacitat productiva disponible de diagnòstic, aquests recursos podran ser utilitzats per entitats o institucions alienes al sistema públic de salut de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, sempre que actuïn coordinadament amb l'autoritat sanitària en la seva prestació
• El Departament de Salut, pot fixar els preus màxims aplicables als serveis diagnòstics per garantir un accés en condicions d'equitat.
• Serà necessària la prescripció de la prova diagnòstica per part d´un facultatiu en exercici
• Aquestes proves s´han de subjectar a les directrius i criteris determinats pel sistema públic de salut de Catalunya
• Qualsevol entitat, institució, empresa o organització de naturalesa pública o privada, aliena a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic, que plantegi la realització o compra de proves diagnòstiques haurà de demanar autorització prèvia a la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària i complir els requisits indicats en la Resolució de la Conselleria de Salut: prescripció per part del Servei de Prevenció i certificació del laboratori de diagnòstic.