Reial decret llei 11/2020 - Mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19

Us fem arribar el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Respecte a aquesta normativa vull cridar l'atenció sobre dos punts:

CAPÍTOL II

Mesures per a sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència del COVID-19

Secció 1a Suport a la industrialització

Pàgina 8

• Addicionalment, moltes empreses han sofert cancel·lacions de nombrosos esdeveniments previstos per a donar suport a la seva internacionalització amb el suport del ICEX. En molts casos s'han assumit despeses, per la qual cosa es procedirà a la devolució de l'abonat per les empreses en esdeveniments organitzats per ICEX que han hagut de ser cancel·lats per raons de força major. Així mateix, en el cas de cancel·lació dels esdeveniments internacionals, ICEX concedirà a les empreses ajudes addicionals en funció de les despeses incorregudes no recuperables.

CAPÍTOL II

Mesures per a sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència del COVID-19

Secció 3a Mesures de protecció de consumidors

Article 40. Devolució de despeses i concessió d'ajudes per cancel·lació d'activitats de promoció del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals.

Pàgina 39

1. S'habilita a ICEX España Exportació i Inversions per a la devolució a les empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables en aquesta o futures edicions, de les quotes pagades per a la participació en les fires, o altres activitats de promoció de comerç internacional, que hagin estat convocades per l'entitat, quan aquestes siguin cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador a conseqüència del COVID 19. En el supòsit d'ajornament l'empresa haurà de justificar motivadament la seva impossibilitat d'acudir a la nova edició.
2. S'habilita a concedir i pagar ajudes a les empreses que anessin a participar en els esdeveniments internacionals organitzats a través de les entitats col·laboradores de ICEX i a les pròpies entitats col·laboradores, en funció de les despeses incorregudes no recuperables en aquesta o futures edicions, quan les activitats siguin cancel·lades a conseqüència del COVID 19.